Szkolenie - Wdrożenie Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych - jak przejść suchą stopą?
Czas trwania: 1 dzień, 7 godzin
Data i miejsce:
09.08.2018r. - Warszawa rejestracja->>
PARTNER MERYTORYCZNY
Zagadnienia tematyczne:
1. Informacje wprowadzające na temat RODO
2. Do kogo znajdą zastosowanie przepisy RODO?
3. Podstawowe przetwarzania danych osobowych na gruncie RODO
4. Podstawy przetwarzania danych osobowych „zwykłych” oraz wrażliwych
5. Kiedy dopuszczalne jest profilowanie?
6. Prawa osoby której dane są przetwarzane
7. Nowe obowiązki administratora danych osobowych (ADO), w szczególności
8. Inspektor Ochrony Danych (dawniej: Administrator Bezpieczeństwa Informacji)
9. Powierzenie przetwarzania danych vs. udostępnienie danych
10. Omówienie przebiegu postępowań przed Prezesem Urzędu Ochrony Danych
11. Osobowych (dawniej Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych)
12. Sankcje za naruszenie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych

Szczegółowy program szkolenia:

1.Informacje wprowadzające na temat RODO

2.Do kogo znajdą zastosowanie przepisy RODO?
- Zakres przedmiotowy
- Zakres terytorialny

3.Podstawowe przetwarzania danych osobowych na gruncie RODO
- Zasada legalności
- Zasada ograniczenia celu
- Zasada minimalizacji danych
- Zasada prawidłowości
- Zasada ograniczenia przechowywania
- Zasada integralności i poufności
- Zasada rozliczalności

4.Podstawy przetwarzania danych osobowych „zwykłych” oraz wrażliwych
- Czy zgoda na przetwarzanie danych jest zawsze potrzebna?
- Jakie warunki musi spełniać? Czy zgody można łączyć?
- Jak zmienił się obowiązek informacyjny na gruncie RODO?

5.Kiedy dopuszczalne jest profilowanie?

6.Prawa osoby której dane są przetwarzane
- Prawo dostępu do danych i informacji
- Prawo żądania sprostowania i uzupełnienia danych
- Prawo do wniesienia sprzeciwu
- Prawo do przeniesienia danych
- Prawo do „bycia zapomnianym”

7.Nowe obowiązki administratora danych osobowych (ADO), w szczególności:
- Obowiązek dokonywania oceny planowanego przedsięwzięcia przez pryzmat jego skutków dla ochrony danych
- Obowiązek uwzględniania ochrony danych w fazie projektowania (privacy by design)
- Obowiązek wdrożenia środków zapewniających zbieranie wyłącznie tych danych osobowych, które są niezbędne do osiągnięcia konkretnego celu ich przetwarzania (privacy by default)
- Prowadzenie rejestru czynności przetwarzania
- Powiadomienie o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub o ograniczeniu przetwarzania
- Informowanie o naruszeniach ochrony danych osobowych oraz dokumentowanie naruszeń
- Z jakich obowiązków ADO będzie zwolniony na gruncie RODO?

8.Inspektor Ochrony Danych (dawniej: Administrator Bezpieczeństwa Informacji)
- Wymogi w odniesieniu do osoby będącej Inspektorem Ochrony Danych
- Obowiązek ustanowienia Inspektora Ochrony Danych
- Katalog obowiązków Inspektora Ochrony Danych
- Możliwość powołania jednego Inspektora Ochrony Danych dla całej grupy kapitałowej

9.Powierzenie przetwarzania danych vs. udostępnienie danych
- Jakie kwalifikacje musi spełniać podmiot, któremu powierza się przetwarzanie danych?
- Jakie postanowienia musi zawierać umowa powierzenia?
- Na jakich zasada odpowiada podmiot, któremu powierzono przetwarzanie danych?
- Na jakich zasadach wolno udostępniać dane osobowe do państw trzecich (poza EOG)?

10.Omówienie przebiegu postępowań przed Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych)
- Postępowanie kontrolne
- Postępowanie w sprawie naruszenia danych

11.Sankcje za naruszenie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych
- Sankcje cywilne, w tym prawo do odszkodowania
- Uprawnienia naprawcze organu nadzorczego stosowane względem ADO
- Sankcje administracyjne, w tym kary pieniężne

Koszt udziału w szkoleniu:*
- 590 PLN+VAT - przy zgłoszeniu udziału do 12.03.2018r.
- 790 PLN+VAT - przy zgłoszeniu udziału od 13.03.2018r.

*Szczegóły dostępne są w zakładce rejestracja 

Formularz zgłoszeniowy do pobrania: 


Uczestnikom zapewniamy:
- udział w szkoleniu i dyskusji
- kompletne materiały szkoleniowe oraz ustawę o ochronie danych osobowych, w tym materiały drukowane i prezentację
- certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu
- konsultacje z prowadzącym
- przerwę kawową i lunch

altphocadownload view=file|id=280alt

PRELEGENCI

Piotr Ćwiertniewski
jest radcą prawnym i wspólnikiem w kancelarii act BSWW. Posiada wieloletnie doświadczenie w doradztwie prawnym na rzecz podmiotów gospodarczych, zarówno w zakresie doradztwa transakcyjnego jak i w doradztwie bieżącym. Specjalizuje się w obsłudze prawnej obrotu nieruchomościami, procesu inwestycyjnego oraz struktur dystrybucji usług finansowych. Przeprowadził kilkadziesiąt procesów badania prawnego nieruchomości inwestycyjnych, na rzecz ich nabywców oraz instytucji finansowych. Doradzał m. in. przy sprzedaży kompleksu nieruchomości fabrycznych, nabyciu dla banku budynku mającego stanowić jego centralę, restrukturyzacji finansowej spółki deweloperskiej. Świadczył kompleksowe doradztwo prawne przy tworzeniu sieci sprzedaży ubezpieczeń, wprowadzaniu na rynek instytucji pożyczkowych i tworzeniu kanałów sprzedaży elektronicznej z wykorzystaniem urządzeń mobilnych (w tym w zakresie wymogów regulacyjnych, prawa konsumenckiego i ochrony danych osobowych). Posiada także doświadczenie w zakresie emisji obligacji, transakcjach typu venture capital i typu private equity. Wielokrotnie reprezentował swoich klientów w procesach cywilnych i gospodarczych.

Marcin Kroll
jest adwokatem, rzecznikiem patentowym i wspólnikiem w kancelarii act BSWW. Ponadto jest zawodowym pełnomocnikiem przed Urzędem ds. Własności Intelektualnej Unii Europejskiej (EUIPO) w Alicante w sprawach z zakresu unijnych znaków towarowych i wzorów. Jego wiodącym obszarem specjalizacji jest prawo własności intelektualnej. Świadczy kompleksowe doradztwo z zakresu uzyskiwania ochrony i zwalczania naruszeń w sprawach dotyczących znaków towarowych, wzorów przemysłowych, patentów, praw autorskich oraz czynów nieuczciwej konkurencji. Opracowuje i wdraża dla klientów strategie ochrony praw własności intelektualnej, w tym o wymiarze międzynarodowym. Reprezentuje klientów przez Urzędem Patentowym RP, EUIPO oraz Biurem Międzynarodowym WIPO. Doradza w zakresie transferu i komercjalizacji technologii, w szczególności sporządza i negocjuje umowy przenoszące prawa wyłączne oraz umowy licencyjne. Do obszaru jego zainteresowań należą również zagadnienia związane z prawem nowych technologii oraz ochroną danych osobowych i prywatności. Doradza również klientom w zakresie prawa reklamy, handlu elektronicznego oraz obrotu konsumenckiego. Posiada również doświadczenie w obszarze prawa konkurencji, zarówno w postępowaniach antymonopolowych oraz z zakresu kontroli koncentracji, prowadzonych przed Prezesem UOKiK oraz Komisją Europejską. Włada biegle językiem angielskim oraz w stopniu średniozaawansowanym językiem niemieckim. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim oraz Centrum Prawa Amerykańskiego organizowanego na Uniwersytecie Warszawskim we współpracy z University of Florida F. G. Levin College of Law. Ukończył studia podyplomowe z zakresu prawa własności intelektualnej w Centrum Praw Własności Intelektualnej im. H. Grocjusza w Krakowie. Laureat konkursu na najlepszą pracę magisterską na temat własności intelektualnej ogłoszonym przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej.


act BSWW, wraz z 5 innymi czołowymi kancelariami, jest członkiem założycielem act legal, nowej europejskiej firmy prawniczej. act legal to łącznie ponad 250 prawników, doradców podatkowych i konsultantów biznesowych.
act BSWW od kilkunastu lat buduje swoją renomę wśród polskich i zagranicznych Klientów prowadząc zarówno bieżącą obsługę podmiotów gospodarczych, jak i doradzając Klientom przy prestiżowych transakcjach i sporach. act BSWW zapewnia swoim Klientom kompleksową obsługę prawną obejmującą również wąskie dziedziny prawa.
Zespół act BSWW to obecnie blisko 75 doświadczonych prawników zapewniających kompleksową obsługę prawną Klientom z różnych sektorów gospodarki, m.in. z sektora nieruchomościowego, rynków kapitałowych, finansowego, budowlanego, energetycznego, chemicznego, telekomunikacyjnego, IT i motoryzacyjnego. Świadczymy usługi doradcze w języku polskim, angielskim, włoskim, niemieckim i rosyjskim.
act legal to ponad 250 prawników świadczących pełny zakres usług doradztwa prawnego, doradców podatkowych i ekspertów biznesowych, wspieranych przez wykwalifikowanych pracowników zaplecza administracyjnego. act legal powstała jako alternatywa dla największych, międzynarodowych firm prawniczych, z myślą o Klientach, którzy potrzebują transgranicznych lub regionalnych usług doradczych najwyższej jakości. Dzięki zindywidualizowanemu podejściu i ugruntowanej renomie lokalnej, dobrym relacjom i zrozumieniu rynków krajowych, act legal dostarcza rozwiązania ściśle dopasowane do potrzeb Klienta oraz do lokalnych i międzynarodowych warunków.
© 2018 PIRB All Rights Reserved. Designed By Dariusz Niedźwiecki

Please publish modules in offcanvas position.