PARTNERZY


 

PATRONAT HONOROWY


 

Image

Ministerstwo Rozwoju objęło wytdarzenie Patronatem Honorowym. Ministerstwo Rozwoju jest urzędem administracji rządowej zapewniającym obsługę Ministra Rozwoju w zakresie działów administracji rządowej – gospodarka, budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, a także turystyka. Funkcję Ministra Rozwoju sprawuje Jadwiga Emilewicz.

Image

Marszałek Województwa Lubelskiego, Jarosław Stawiarski objął wydarzenie Patronatem Honorowym. Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego ma osobowość prawną, posiada także zdolność prawną i zdolność sądową, może więc występować w procesach cywilnych jako strona. By samorząd województwa mógł samodzielnie wykonywać swoje zadania i korzystać ze swoich praw został wyposażony w osobowość prawną oraz organy, którymi są sejmik województwa oraz zarząd województwa. Do zadań samorządu należą sprawy z zakresu m.in: modernizacji terenów wiejskich i ochrony środowiska oraz gospodarki wodnej, w tym ochrony przeciwpowodziowej; zagospodarowania przestrzennego; transportu zbiorowego i dróg publicznych.

Image

Marszałek Województwa Dolnośląskiego, Cezary Przybylski objął wydarzenie Patronatem Honorowym. Marszałek został wybrany przez sejmik bezwzględną większością głosów ustawowego składu sejmiku, w głosowaniu tajnym. Zarząd jest organem kolegialnym, swoje zadania pełni między innymi poprzez podejmowanie uchwał. Jest uprawniony do wykonywania zadań samorządu, które nie zostały zastrzeżone na rzecz sejmiku województwa i wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych. Zarząd województwa swoje zadania wykonuje przy pomocy urzędu marszałkowskiego oraz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych.

Image

Marszałek Województwa Małopolskiego, Witold Kozłowski objął wydarzenie Patronatem Honorowym. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego od chwili powołania tj. od 1 stycznia 1999 r. podejmuje szereg inicjatyw, przekraczających kanony powszechnie obowiązujące w polskiej administracji publicznej. U źródeł innowacyjnego podejścia do zarządzania leżą założenia skutecznego, efektywnego i przyjaznego działania. Są one wpisane w fundamentalną deklarację instytucji – misję: "Sprawny i skuteczny urząd regionalnej administracji publicznej realizujący z partnerami ustawowe i własne działania na rzecz rozwoju Małopolski". Wizja przyjaznej, pro-obywatelskiej administracji jest realizowana w bieżącej działalności urzędu, a w tym przypadku, poprzez honorowy patronat Marszałka Województwa Małopolskiego.

Image

Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego, Olgierd Geblewicz objął wydarzenie Patronatem Honorowym. Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego stanowi wyodrębniony organizacyjnie zespół ludzi i środków, powołany do realizacji kompetencji Zarządu, w tym w szczególności Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego. Siedzibą Urzędu jest miasto Szczecin. Województwo zachodniopomorskie położone jest w północno-zachodniej części Polski i obejmuje swym zasięgiem 114 gmin i 21 powiatów, w tym 3 grodzkie (miasta na prawach powiatu) i 18 ziemskich i jest piątym co do wielkości regionem Polski.

Image

Marszałek Województwa Podlaskiego, Artur Kosicki objął wydarzenie patronatem honorowym. Województwo podlaskie to jednostka podziału administracyjnego Polski i jedno z 16 województw. Położone jest w północno-wschodniej części kraju, w geograficznym środku Europy. Przez jego środek przepływa Narew. Siedzibą władz województwa jest Białystok. Na dzień 30 czerwca 2016 województwo miało 1,2 mln mieszkańców. Obejmuje obszar 20 187,02 km².

Image

Związek Powiatów Polskich objął wydarzenie Patronatem Honorowym. ZPP jest ogólnopolskim stowarzyszeniem zrzeszającym powiaty i miasta na prawach powiatu, którego celem jest wspieranie idei samorządu terytorialnego, integrowanie i obrona wspólnych interesów powiatów, kształtowanie wspólnej polityki, wspieranie inicjatyw na rzecz rozwoju i promocji powiatów, wymiana doświadczeń oraz upowszechnianie modelowych rozwiązań w zakresie rozwoju i zarządzania w powiatach. Celem Związku Powiatów Polskich jest również prowadzenie oraz wspieranie prowadzonej przez swych członków działalności naukowej, naukowo-technicznej, oświatowej, kulturalnej, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, a także wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz ochrony zdrowia i pomocy społecznej oraz rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów.

Image

Instytut Spraw Obywatelskich (INSPRO) jest organizacją obywatelską niezależną od partii politycznyci, funkcjonującą od 2004r. Misją INSPRO jest rozwijanie, kształtowanie i promowanie postaw obywatelskich. Mówią, że marzy im się Polska szczęśliwych obywateli, którzy czują się odpowiedzialni za swoją rodzinę, dom, ulicę, miasto i państwo. Marzy im się Polska ułatwiająca obywatelom dbanie o dobro wspólne i angażowanie się w życie publiczne. Marzy im się Polska, w której władza słucha obywateli i razem z nimi polepsza jakość codziennego życia.

Image

Stowarzyszenie Ekonomiki Transportu (SET) to organizacja zrzeszająca czołowych polskich ekspertów – praktyków zajmujących się od wielu lat problematyką infrastruktury i transportu. Swoją działalność koncentrują na m.in.:
- prowadzeniu i promowaniu wyników badań ilościowych nad ekonomiką transportu ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań dla kolei;
- wspieraniu przedsiębiorców, organizatorów transportu oraz użytkowników korzystających z transportu, w realizacji misji przyjaznego i ekonomicznego transportu osób i rzeczy;
- kreowaniu pozytywnych zmian w transporcie;
- uczestnictwie oraz organizacji konferencji i paneli dyskusyjnych na temat rozwoju polskiego transportu i infrastruktury.
Prezesem Zarządu Stworzyszenia Ekonomiki Transportu jest Paweł Rydzyński.

PATRONI MEDIALNI


 

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
© 2019 PIRB. All Rights Reserved. Designed By Dariusz Niedźwiecki.