PARTNERZY


 

PATRONAT HONOROWY


 

Image

Fundacja Wiedza To Bezpieczeństwo powstała z inicjatywy osób zawodowo zajmujących się bezpieczeństwem informacji, łączących wiedzę, pasję i doświadczenie z różnych dyscyplin – m.in. prawa, informatyki, zarządzania. Cel, który przyświeca fundacji to promowanie znaczenia bezpieczeństwa informacji, jako najcenniejszego dobra, jakim dysponuje człowiek oraz strategicznego zasobu każdej organizacji. Swoje zamierzenia osiągają dzięki edukacji i integracji środowiska osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo informacji.

Image

Instytut Audytorów Wewnętrznych (The Institute of Internal Auditors (IIA) został powołany w 1941 roku. Jest najstarszą i największą na świecie organizacją, skupiającą audytorów wewnętrznych. W blisko 200 oddziałach narodowych i organizacjach afiliowanych jest zrzeszonych ponad 170 000 osób. Instytut Audytorów Wewnętrznych to światowy lider w dziedzinie normalizacji, certyfikacji, badań, kształcenia i przygotowania do praktycznego wykonywania zawodu audytora wewnętrznego. Ma decydujący wkład w procesy wzmacniające jakość zarządzania oraz wzmacniania mechanizmów kontroli i zarządzania ryzykiem w organizacjach, bez względu na ich formę prawną i strukturę własnościową na całym świecie. Promuje wykorzystanie wypracowanych narzędzi zarządzania dla osiągania celów biznesowych oraz ustawicznie zaleca usprawnianie ładu korporacyjnego w organizacjach dla uzyskania efektu równowagi pomiędzy indywidualnymi i korporacyjnymi celami we wszelkich organizacjach.i.

Image

Międzynarodowy Instytut Innowacji Nauka – Edukacja – Rozwój  (MII) inicjuje i wspomaga współpracę badawczo-rozwojową podmiotów gospodarczych z ośrodkami naukowymi, badawczymi  i edukacyjnymi w kraju i za granicą oraz promuje krajowy dorobek w dziedzinie inteligentnego rozwoju  w tym  innowacyjno – wdrożeniowe i nowatorskie rozwiązania w nauce i edukacji na forum międzynarodowym. Fundacja w realizacji swoich celów statutowych prowadzi współpracę krajową i międzynarodową z władzami rządowymi, jednostkami samorządu terytorialnego, instytucjami prywatnymi i publicznymi sektorów edukacji, sektorów gospodarki i organizacji pozarządowych. Prowadzi działalność badawczą, rozwojową, analityczną i ekspercką i w tym zakresie podejmuje działania marketingowe, wydawnicze i informacyjne oraz organizuje konferencje, debaty, fora gospodarcze oraz kursy, wykłady, szkolenia specjalistyczne. Fundacja wspiera międzynarodową działalność upowszechniającą naukę.

PATRONI MEDIALNI


 

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
© 2019 PIRB. All Rights Reserved. Designed By Dariusz Niedźwiecki.