PARTNERZY WYDARZENIA
PATRONAT HONOROWY

Instytut Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego jest instytucją naukowo-badawczą skupiającą niezależnych ekspertów z dziedziny teleinformatyki, prawa, administracji oraz public relations. Powstał w roku 2007. Podstawowym celem Instytutu jest działalność naukowa, badawcza oraz zastosowanie wyników tych prac w praktyce poprzez wdrażanie innowacyjnych rozwiązań a także poprzez szeroko rozumianą edukację.

 

Polska Izba Ochrony jest organizacją samorządu gospodarczego działającą na podstawie ustawy o izbach gospodarczych oraz zgodnie z własnym Statutem usankcjonowanym przez Sąd Rejestrowy. Polska Izba Ochrony reprezentuje interesy gospodarcze zrzeszonych w niej podmiotów w zakresie ich działalności wytwórczej, handlowej i usługowej, w szczególności wobec organów państwowych.

 

 

 

Instytut Bezpieczeństwa RESCON to nowoczesna, prywatna organizacja, która wzory swojego funkcjonowania czerpie z podobnych instytucji działających z powodzeniem w Europie Zachodniej, Stanach Zjednoczonych i wielu innych krajach na świecie.
RESCON w ramach swojej działalności przeprowadza audyty, przygotowuje specjalistyczne analizy i raporty oraz prowadzi usługi w zakresie doradztwa w wybranych dziedzinach bezpieczeństwa, komunikacji oraz zarządzania organizacjami kierując się zasadą podejmowania decyzji w oparciu o najlepsze źródła informacji i praktykę ekspercką. Działania Instytutu RESCON w sytuacji wystąpienia nagłego zagrożenia lub sytuacji kryzysowej obejmują następujące obszary merytoryczne: odporność i ciągłość działania, zarządzanie kryzysowe, optymalizacja procesów decyzyjnych, bezpieczeństwo informacji, komunikacja kryzysowa i ochrona wizerunku, cyberbezpieczeństwo, bezpieczeństwo techniczne i pożarowe obiektów, bezpieczeństwo personalne i fizyczne w organizacjach, prewencja zagrożeń kryminalnych i terrorystycznych.
Projektowanie i realizacja programów badawczo-rozwojowych w dziedzinie bezpieczeństwa stanowi jedno z fundamentalnych zadań Instytutu.
Instytut RESCON zarządza także specjalistycznym portalem internetowym Biznesbezprzerwy.pl, którego celem jest wzbogacanie interdyscyplinarnej wiedzy właścicieli, menedżerów, doświadczonych i początkujących przedsiębiorców w zakresie zarządzania szeroko pojętym bezpieczeństwem biznesu, wspieranie budowania odporności organizacji, zarządzanie ryzykiem, ciągłością działania oraz promocja zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw.

Międzynarodowy Instytut Innowacji Nauka – Edukacja – Rozwój  (MII) inicjuje i wspomaga współpracę badawczo-rozwojową podmiotów gospodarczych z ośrodkami naukowymi, badawczymi  i edukacyjnymi w kraju i za granicą. Wspiera powiązania kooperacyjne pomiędzy sektorem nauki, edukacji i biznesu. Działa na rzecz bezpieczeństwa i prawa w cyberprzestrzeni, ochrony i zarządzania informacją, technologiami cyfrowymi i bezpieczeństwem narodowym. Prowadzi działania Wspierające inteligentny rozwoju pozwalający zwiększyć rolę wiedzy, innowacji, kształcenia, technologii cyfrowych w życiu społeczeństwa i w gospodarce.

 

 

 

Polish Data Center Association to ogólnopolska organizacja zrzeszająca firmy zajmujące się przetwarzaniem danych w Polsce. Podstawowe cele Polish Data Center to ochrona interesów polskich ośrodków przetwarzania danych, zachęcanie polskich przedsiębiorców oraz instytucji publicznych do korzystania z ośrodków przetwarzania danych oraz wpływ na procesy legislacyjne poprzez popieranie projektów ustaw sprzyjających rozwojowi naszego sektora usług. Podnoszenie świadomości wagi polskiego rynku centrów danych w działaniach administracji rządowej i samorządowej. Wzmocnienie pozycji polskich przedsiębiorstw data center na konkurencyjnych rynkach zewnętrznych.

 

 

 

Polskia Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii to organizacja, której głównym celem działalności jest stymulacja rozwoju przedsiębiorczości opartej na wiedzy oraz wszechstronna pomoc jej Członkom w osiągnięciu komercyjnego sukcesu podejmowanych przez nich projektów innowacyjnych w obszarze zaawansowanych technologii. Izba wykonuje swoje zadania poprzez promocję przedsiębiorczości wysokiej techniki, osiągnięć Członków Izby i twórców zaawansowanych technologii, inspirowanie zmian stanu prawnego sprzyjających rozwojowi przedsiębiorców działających w obszarze zaawansowanych technologii oraz doradztwo organizacyjno-prawne i finansowe w zakresie tworzenia nowych przedsiębiorstw.

 

 

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji to platforma firm działających na rzecz cyfrowej transformacji gospodarki i modernizacji państwa. Misją PIIT jest współtworzenie fundametnów cyfrowego rozwoju. PIIT reprezentuje interesy gospodarcze firm przemysłu teleinformatycznego realizujących światowej klasy cyfrowe produkty i usługi. PIIT pracuje na rzecz dobrych regulacji i procedur, które umożliwiają cyfrowy rozwój i modernizację Państwa, przy zachowaniu zasad swobody  gospodarczej.

PATRONAT MEDIALNY
© 2018 PIRB. All Rights Reserved. Designed By Dariusz Niedźwiecki