PARTNERZY WYDARZENIA
PATRONAT HONOROWY

Pracodawcy Medycyny Prywatnej to organizacja zrzeszająca prywatnych świadczeniodawców usług medycznych, wśród których znajdują się liderzy rynku pracowniczych programów zdrowotnych, spółki giełdowe oraz lokalni pracodawcy ochrony zdrowia, stanowiący ważne ogniwo w systemie zdrowia publicznego. Pracodawcy Medycyny Prywatnej biorą czynny udział w procesie legislacji, podkreślając znaczenie i rolę prywatnego sektora w ochronie zdrowia i stojąc na straży równego dostępu do finansowania publicznego oraz równego traktowania prywatnych i publicznych podmiotów.

Polskie Towarzystwo Lekarskie jest medycznym, interdyscyplinarnym stowarzyszeniem dobrowolnie zrzeszonych lekarzy, które posiada status organizacji pożytku publicznego. Terenem społecznej aktywności jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Głównym zadaniem PTL jest kształcenie ustawiczne lekarzy, poprzez pogłębianie ich wiedzy oraz podnoszenie poziomu naukowego i etycznego. Rocznie organizują kilkaset spotkań naukowych, edukacyjnych, konferencji i kongresów na szczeblu regionalnym i krajowym.

Polskie Towarzystwo Higieniczne opara się na tradycjach społecznego ruchu higienicznego jaki zrodził się na terenach Polski jeszcze będącej pod zaborami, w XIX wieku. Misją Polskiego Towarzystwa Higienicznego od początku jego istnienia jest doskonalenie i ochrona zdrowia społeczeństwa poprzez: działalność naukową; publicystyczną i szkoleniową oraz rozwijanie współpracy wielodyscyplinarnej i wielosektorowej, inicjowanie wspólnych działań na rzecz ochrony zdrowia i poprawy jakości życia obywateli.

PATRONAT MEDIALNY
© 2018 PIRB. All Rights Reserved. Designed By Dariusz Niedźwiecki