PARTNERZY WYDARZENIA

PARTNER

Axis Communications
oferuje innowacyjne rozwiązania z zakresu zabezpieczeń, które umożliwiają kształtowanie inteligentniejszego i bezpieczniejszego świata. Axis jest liderem na rynku sieciowych systemów wizyjnych. Oferuje produkty i rozwiązania z zakresu kamer IP, enkoderów, akcesoriów, kontroli dostępu, audio oraz oprogramowania do rejestracji przeznaczone do profesjonalnych instalacji, wykorzystujące innowacyjne i otwarte platformy techniczne za pośrednictwem globalnej sieci partnerów. Axis prowadzi długofalową współpracę z partnerami zapewniając im wiedzę oraz przełomowe produkty sieciowe przeznaczone zarówno na istniejące, jak i nowe rynki. Zatrudnia około 2800 dedykowanych pracowników w ponad 50 krajach świata, wspieranych przez sieć ponad 90 000 partnerów działających na terenie 179 krajów. Firma została założona w 1984 roku i jest notowana na sztokholmskiej giełdzie NASDAQ pod symbolem AXIS.

Więcej informacji o firmie Axis można znaleźć na stronie internetowej pod adresem www.axis.com 

PATRONAT HONOROWY

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego ma osobowość prawną, posiada także zdolność prawną i zdolność sądową, może więc występować w procesach cywilnych jako strona. By samorząd województwa mógł samodzielnie wykonywać swoje zadania i korzystać ze swoich praw został wyposażony w osobowość prawną oraz organy, którymi są sejmik województwa oraz zarząd województwa. Do zadań samorządu należą sprawy z zakresu m.in: modernizacji terenów wiejskich i ochrony środowiska oraz gospodarki wodnej, w tym ochrony przeciwpowodziowej; zagospodarowania przestrzennego; transportu zbiorowego i dróg publicznych, dlatego wydarzenie to odbywa się pod Patronatem Marszałka Lubelskiego Pana Sławomira Sosnowskiego.

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego od chwili powołania tj. od 1 stycznia 1999 r. podejmuje szereg inicjatyw, przekraczających kanony powszechnie obowiązujące w polskiej administracji publicznej. U źródeł innowacyjnego podejścia do zarządzania leżą założenia skutecznego, efektywnego i przyjaznego działania. Są one wpisane w fundamentalną deklarację instytucji – misję: "Sprawny i skuteczny urząd regionalnej administracji publicznej realizujący z partnerami ustawowe i własne działania na rzecz rozwoju Małopolski". Wizja przyjaznej, pro-obywatelskiej administracji jest realizowana w bieżącej działalności urzędu, a w tym przypadku, poprzez honorowy patronat Marszałka Województwa Małopolskiego Pana Jacka Krupy.

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego jest aparatem pomocniczym Zarządu i wykonuje zadania, które wynikają ze sprawowania przez Zarząd funkcji organu wykonawczego województwa. Zgodnie z Uchwałą Sejmiku Województwa Lubuskiego w dniu 6 marca 2000 r. (Uchwała Nr XV/91/2000) przyjęto Strategię Rozwoju Województwa Lubuskiego (SRWL) jako pierwszą w kraju strategię regionalną. Funkcjonowanie Urzędu opiera się na zasadach służbowego podporządkowania, podziału zadań i kompetencji oraz indywidualnej odpowiedzialności za ich wykonanie.

Stowarzyszenie Ekonomiki Transportu (SET) to organizacja zrzeszająca czołowych polskich ekspertów – praktyków zajmujących się od wielu lat problematyką infrastruktury i transportu. Nasza działalność koncentruje się m.in. na: prowadzeniu i promowaniu wyników badań ilościowych nad ekonomiką transportu; prowadzeniu działalności edukacyjnej w zakresie inicjowania, wspierania i pomocy w przedsięwzięciach transportowych, w szczególności na rzecz transportu szynowego; kreowaniu pozytywnych zmian w transporcie; propagowaniu bezpieczeństwa infrastruktury i transportu oraz rozwoju elektromobilności; uczestnictwie oraz organizacji konferencji i paneli dyskusyjnych na temat rozwoju polskiego transportu i infrastruktury.

Instytut Spraw Obywatelskich (INSPRO) jest organizacją obywatelską niezależną od partii politycznych. Od 2004 roku działającą po stronie obywateli. Misją INSPRO jest rozwijanie, kształtowanie i promowanie postaw obywatelskich. "Marzy nam się Polska szczęśliwych obywateli, którzy czują się odpowiedzialni za swoją rodzinę, dom, ulicę, miasto i państwo. Marzy nam się Polska ułatwiająca obywatelom dbanie o dobro wspólne i angażowanie się w życie publiczne. Marzy nam się Polska, w której władza słucha obywateli i razem z nimi polepsza jakość codziennego życia" - mówią przedstawiciele INSPRO.

Metro Warszawskie Sp. z o.o. jest podmiotem prawa handlowego od stycznia 2003 r. Właścicielem spółki jest Miasto Stołeczne Warszawa. Misją Metra Warszawskiego jest realizowanie przewozów pasażerskich koleją podziemną w Warszawie, jak również zastępstwo inwestycyjne oraz nadzór nad pracami budowlanymi przy rozbudowie sieci stołecznego metra. Spółka korzysta z udostępnionej przez miasto st. Warszawa infrastruktury metra (tunele, stacje) i odpowiada za ich utrzymanie.

Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie został powołany dnia 1 stycznia 2009 r. Uchwałą Rady Miasta nr 496/XXVI/2008 z dnia 27 listopada 2008 r. Przedmiotem działania ZTM w Lublinie jest organizacja i zarządzanie komunikacją miejską w Lublinie. Do podstawowych zadań ZTM w Lublinie należy: planowanie sieci komunikacyjnej, kontrola realizacji usług przewozowych ze szczególnym uwzględnieniem ich jakości, podejmowanie działań na rzecz zapewnienia standardów bezpieczeństwa przewozów pasażerskich, podejmowanie inicjatyw dotyczących zarządzania ruchem w celu zapewnienia priorytetów dla komunikacji miejskiej czy też podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego.

Koleje Śląskie Sp. z o.o. są samorządową spółką z ograniczoną odpowiedzialnością. Firma świadczy usługi transportu kolejowego, przede wszystkim na terenie województwa śląskiego. Spółka została powołana do życia 17 lutego 2010 roku przez Zarząd Województwa Śląskiego. W ciągu roku pociągi Kolei Śląskich pokonują trasę o długości około 6,5 milionów kilometrów. Z usług przewoźnika w 2016 roku skorzystało około 15,5 milionów pasażerów. Koleje Śląskie świadczą swoje usługi w oparciu o misję „Satysfakcja Klienta” - dobro Klientów i ich bezpieczeństwo są najwyższymi wartościami.

PATRONAT MEDIALNY
© 2018 PIRB. All Rights Reserved. Designed By Dariusz Niedźwiecki