PRELEGENCI


 

Image

Anna Gawrońska - Doradza w zakresie wykorzystania standardów GS1 w ochronie zdrowia

Doktor nauk ekonomicznych, Adiunkt, Kierownik Centrum Standaryzacji oraz członek Rady Naukowej w Instytucie Logistyki i Magazynowania. Doradza w zakresie wykorzystania standardów GS1 w ochronie zdrowia. Uczestniczy w projektach badawczych międzynarodowych z zakresu standardów w obszarze tzw. e-zdrowia, w tym jako kierownik projektu (Antilope, epSOS, openMedicine) oraz w projektach komercyjnych krajowych z zakresu logistyki. Dodatkowo bierze udział w pracach międzynarodowej Grupy Roboczej ds. Ochrony Zdrowia GS1 (GS1 Global Healthcare Interest Group). Autorka licznych publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu zastosowania standardów GS1 w obszarze ochrony zdrowia. Ściśle współpracuje z głównymi interesariuszami w obszarze ochrony zdrowia w Polsce, tj. Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, jak również stowarzyszeniami branżowymi i klastrami medycznymi. Członek Zarządu Polskiego Stowarzyszenia HL7, Polskiego Towarzystwa Logistycznego oraz członek Polskiego Towarzystwa Telemedycyny i e-Zdrowia.

Image

Patryk Kuchta - Koordynator Zespołu Bezpieczeństwa Informacji, Zastępca IOD, Medicover Sp. z o.o.

Koordynator Zespołu Bezpieczeństwa Informacji w Medicover, Inspektor Ochrony Danych Osobowych w podmiotach medycznych, od 6 lat zajmujący się zawodowo ochroną danych osobowych i bezpieczeństwem informacji w obszarze ochrony zdrowia. Ukończył z wyróżnieniem studia o kierunku Bezpieczeństwo Narodowe na Akademii Obrony Narodowej ze specjalizacją Bezpieczeństwo Informacyjne. Jako Audytor Wewnętrzny na normę ISO/IEC 27001:2013 prowadzi regularne audyty w zakresie zgodności z normą, politykami bezpieczeństwa, oraz regulacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych. Członek grupy roboczej odpowiedzialnej za wytyczne dotyczące zabezpieczeń i analizy ryzyka do Kodeksu Postępowania dla Sektora Medycznego. Prowadzący szkolenia z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa informacji, ochrony danych osobowych i prywatności.

Image

dr Dobrawa Biadun - radca prawny, specjalista w zakresie prawa medycznego i procedury administracyjnej, Kancelaria Radcy Prawnego Dobrawa Biadun

Karierę zawodową rozpoczęła w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, a następnie pracowała w Departamencie Prawnym Ministerstwa Zdrowia na stanowisku głównego specjalisty do spraw legislacji. Współpracowała również z Głównym Inspektoratem Sanitarnym w zakresie zgodności powiadomień o żywności z prawem. Współpracowała z Rzecznikiem Praw Obywatelskich i Konfederacją Lewiatan, gdzie odpowiadała za zagadnienia związane z ochroną zdrowia i prawem medycznym. Była członkiem Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Łodzi. Z ramienia pracodawców była członkiem Rady Dialogu społecznego, Zespołu ds. usług publicznych RDS, przewodniczącą Zespołu doraźnego ds. zamówień publicznych RDS, Trójstronnego Zespołu do spraw Ochrony Zdrowia i Komitetu Sterującego ds. koordynacji interwencji EFSI
w ochronie zdrowia. Od 2014 r. prowadzi własną praktykę zawodową. Od 2018 r. jest członkiem Rady MOW NFZ.

Image

Roman Radomski - Prezes, Polskie Stowarzyszenie HL7

Prezes Polskiego Stowarzyszenia HL7, które na mocy umowy afiliacyjnej jest oficjalną organizacją krajową HL7 International, globalnej organizacji opracowującej standardy interoperacyjności danych medycznych i sposobów ich wymiany pomiędzy systemami IT. Konsultant w zakresie przetwarzania danych medycznych oraz zastosowań IT w ochronie zdrowia, specjalizuje się w praktycznym wdrażaniu standardów interoperacyjności. Pracuje dla największych polskich firm medycznych i producentów oprogramowania oraz dla instytucji rządowych. Jest współautorem Polskiej Implementacji Krajowej HL7 CDA, która została opublikowana przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia jako obowiązująca specyfikacja reguł tworzenia elektronicznej dokumentacji medycznej w Polsce. Członek HL7 International Council. Założyciel i wiceprezes Polskiej Izby Informatyki Medycznej w latach 2015-2017. Absolwent Akademii Medycznej w Warszawie oraz studiów MBA dla Kadry IT na Akademii Leona Koźmińskiego.

© 2019 PIRB. All Rights Reserved. Designed By Dariusz Niedźwiecki.