Szkolenie Wdrożenie RODO

Najbliższe terminy:
22 listopada, Warszawa

Szkolenie - Wdrożenie Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych - jak przejść suchą stopą?

Czas trwania: 1 dzień, 7 godzin

Data i miejsce: 
22 listopada- Warszawa rejestracja->>

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) jest kompleksową regulacją, która kształtuje zasady przetwarzania danych osobowych osób fizycznych w sposób jednolity dla całej UE.
RODO wejdzie w życie na terytorium całej UE z dniem 25 maja 2018 r.
Ze względu na swój charakter RODO będzie oddziaływać bezpośrednio na prawa i obowiązki zarówno osób, których dane dotyczą, jak również administratorów danych osobowych (ADO) i podmiotów przetwarzających.
W szczególności RODO przyznaje szereg nowych uprawnień osobom, których dane dotyczą, nakładając jednocześnie nowe wymogi i obowiązki związane z przetwarzaniem danych na ADO i podmioty przetwarzające.
W wielu aspektach RODO uwzględnia również interesy samych przedsiębiorców przewidując instrumenty mające ułatwić przetwarzanie danych na terytorium UE.
RODO przewiduje również nowe instrumenty prawne organom nadzorczym mające zapewnić egzekwowalność obowiązków nałożonych na ADO i podmioty przetwarzające.
Co istotne, w wielu istotnych aspektach RODO odchodzi od rozwiązań przyjmowanych dotychczas na gruncie aktualnie obowiązujących przepisów, a więc również polskiej Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych.

Cel szkolenia:

- Celem szkolenia jest omówienie zmian wprowadzanych przez RODO w odniesieniu do różnych obszarów działalności przedsiębiorców będących administratorami danych (w szczególności kadry, marketing, IT).
- W trakcie szkolenia omówione również zostaną przepisy projektu nowej ustawy o ochronie danych osobowych wraz z przepisami wprowadzającymi, których celem jest kompleksowe dostosowanie polskiego porządku prawnego (przeszło 130 ustaw) do wymogów wynikających z RODO.

Zagadnienia tematyczne:
 • Informacje wprowadzające na temat RODO
 • Do kogo znajdą zastosowanie przepisy RODO?
 • Podstawowe przetwarzania danych osobowych na gruncie RODO
 • Podstawy przetwarzania danych osobowych „zwykłych” oraz wrażliwych
 • Kiedy dopuszczalne jest profilowanie?
 • Prawa osoby której dane są przetwarzane
 • Nowe obowiązki administratora danych osobowych (ADO), w szczególności
 • Inspektor Ochrony Danych (dawniej: Administrator Bezpieczeństwa Informacji)
 • Powierzenie przetwarzania danych vs. udostępnienie danych
 • Omówienie przebiegu postępowań przed Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych)
 • Sankcje za naruszenie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych

Grupad docelowa:
 • Mając na uwadze kompleksowy charakter RODO adresatami szkolenia są wszystkie osoby, które w praktyce mają do czynienia z tematyką ochrony danych, w tym w szczególności: menedżerowie i kadra zarządzającą, pracownicy działów administracji, kadr, IT oraz prawnych, osoby zajmujące się marketingiem, sprzedażą oraz obsługą klienta

Koszt udziału w szkoleniu:
- 590 PLN+VAT

Formularz zgłoszeniowy do pobrania: Uczestnikom zapewniamy:
- udział w szkoleniu i dyskusji
- kompletne materiały szkoleniowe oraz ustawę o ochronie danych osobowych, w tym materiały drukowane i prezentację
- certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu
- konsultacje z prowadzącym
- przerwę kawową i lunch

Szczegółowy program szkolenia:

1.Informacje wprowadzające na temat RODO
2.Do kogo znajdą zastosowanie przepisy RODO?
- Zakres przedmiotowy
- Zakres terytorialny
3.Podstawowe przetwarzania danych osobowych na gruncie RODO
- Zasada legalności
- Zasada ograniczenia celu
- Zasada minimalizacji danych
- Zasada prawidłowości
- Zasada ograniczenia przechowywania
- Zasada integralności i poufności
- Zasada rozliczalności
4.Podstawy przetwarzania danych osobowych „zwykłych” oraz wrażliwych
- Czy zgoda na przetwarzanie danych jest zawsze potrzebna?
- Jakie warunki musi spełniać? Czy zgody można łączyć?
- Jak zmienił się obowiązek informacyjny na gruncie RODO?
5.Kiedy dopuszczalne jest profilowanie?
6.Prawa osoby której dane są przetwarzane
- Prawo dostępu do danych i informacji
- Prawo żądania sprostowania i uzupełnienia danych
- Prawo do wniesienia sprzeciwu
- Prawo do przeniesienia danych
- Prawo do „bycia zapomnianym”
7.Nowe obowiązki administratora danych osobowych (ADO), w szczególności:
- Obowiązek dokonywania oceny planowanego przedsięwzięcia przez pryzmat jego skutków dla ochrony danych
- Obowiązek uwzględniania ochrony danych w fazie projektowania (privacy by design)
- Obowiązek wdrożenia środków zapewniających zbieranie wyłącznie tych danych osobowych, które są niezbędne do osiągnięcia konkretnego celu ich przetwarzania (privacy by default)
- Prowadzenie rejestru czynności przetwarzania
- Powiadomienie o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub o ograniczeniu przetwarzania
- Informowanie o naruszeniach ochrony danych osobowych oraz dokumentowanie naruszeń
- Z jakich obowiązków ADO będzie zwolniony na gruncie RODO?
8.Inspektor Ochrony Danych (dawniej: Administrator Bezpieczeństwa Informacji)
- Wymogi w odniesieniu do osoby będącej Inspektorem Ochrony Danych
- Obowiązek ustanowienia Inspektora Ochrony Danych
- Katalog obowiązków Inspektora Ochrony Danych
- Możliwość powołania jednego Inspektora Ochrony Danych dla całej grupy kapitałowej
9.Powierzenie przetwarzania danych vs. udostępnienie danych
- Jakie kwalifikacje musi spełniać podmiot, któremu powierza się przetwarzanie danych?
- Jakie postanowienia musi zawierać umowa powierzenia?
- Na jakich zasada odpowiada podmiot, któremu powierzono przetwarzanie danych?
- Na jakich zasadach wolno udostępniać dane osobowe do państw trzecich (poza EOG)?
10.Omówienie przebiegu postępowań przed Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych)
- Postępowanie kontrolne
- Postępowanie w sprawie naruszenia danych
11.Sankcje za naruszenie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych
- Sankcje cywilne, w tym prawo do odszkodowania
- Uprawnienia naprawcze organu nadzorczego stosowane względem ADO
- Sankcje administracyjne, w tym kary pieniężne

altphocadownload view=file|id=280alt

© 2018 PIRB. All Rights Reserved. Designed By Dariusz Niedźwiecki