RODO w placówkach ochrony zdrowia

26.09.2018 r.

Szkolenie - RODO w placówkach ochrony zdrowia
Czas trwania: 1 dzień, 7 godzin
26 września 2018r., Warszawa rejestracja->>

PARTNER MERYTORYCZNY
m_lokaj_kancelaria_200.jpg
W dniu 25 maja 2016 roku weszło w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), nazywane potocznie RODO. Już od 25 maja 2018 roku placówki medyczne będą zobowiązane do stosowania regulacji prawnych wynikających z rozporządzenia unijnego. Rozporządzenie wprowadza bardzo liczne zmiany w zakresie zasad ochrony danych osobowych osób fizycznych. Z punktu widzenia funkcjonowania podmiotów wykonujących działalność leczniczą zagadnienie to ma charakter kluczowy, albowiem placówki te przetwarzają szczególnie wrażliwe dane, dotyczące zdrowia, którym RODO nadaje bardzo szczególny status.

Głównym celem niniejszego szkolenia jest zapoznanie uczestników z nowymi unijnymi regulacjami prawnymi w zakresie ochrony danych osobowych i zestawienie ich z niezbędnymi działaniami dostosowawczymi. Szkolenie kładzie nacisk na praktyczny aspekt przygotowania placówki medycznej do nowych przepisów i obejmuje warsztaty praktyczne dotyczące zasad i technik opracowywania niezbędnych dokumentów, a także podejmowania innych czynności, w sposób zgodny z RODO. Szczególny nacisk położony został na nowe instytucje dotyczące ochrony danych osobowych w jednostkach ochrony zdrowia, takie jak obowiązek zgłaszania naruszeń oraz analizę ryzyka. Wiedza uzyskana podczas szkolenia, poparta warsztatem praktycznym niewątpliwie stanowić będzie cenne wsparcie dla podejmowanych czynności przygotowawczych.

Korzyści z udziału w szkoleniu:
- uzyskanie kompleksowej wiedzy dotyczącej zmian w prawie wynikających z RODO,
- uzyskanie wiedzy pozwalającej na odpowiednie przygotowanie placówek medycznych, w tym wdrożenie dokumentacji ochrony danych osobowych, szkolenie personelu,
- uzyskanie wiedzy dotyczącej praktycznych skutków nowych regulacji.

Adresaci szkolenia:
- Szkolenie kierowane jest do szeroko rozumianej grupy managerów ochrony zdrowia, zarówno publicznych jak i prywatnych placówek medycznych, dyrektorów/kierowników podmiotów leczniczych, członków zarządów spółek kapitałowych prowadzących placówki medyczne oraz osób zarządzających grupowymi i indywidualnymi praktykami zawodowymi, a także osób wykonujących zawody medyczne oraz kierowników poszczególnych działów i sekcji odpowiadających za bezpieczeństwo danych osobowych w jednostkach ochrony zdrowia.

Forma szkolenia:

- Szkolenie prowadzone będzie w formie wykładu z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej, która następnie zostanie przekazana jego uczestnikom. Aktywny udział osób uczestniczących zapewnić ma między innymi wspólna analiza problemów, które mogą wystąpić w praktyce działania placówek medycznych oraz czas na dyskusję. Prowadzący pozostaje do dyspozycji uczestników w zakresie indywidualnych jak i grupowych pytań w toku szkolenia jak i podczas przerw.

Szczegółowy program szkolenia:

Część 1: Czym jest RODO? - wprowadzenie

1.Podstawy prawne ochrony danych osobowych – przegląd aktów prawnych
- rozporządzenie unijne (RODO) – wejście w życie a stosowanie
- ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych
2.Regulacje unijne a regulacje krajowe
- zakres stosowania nowych przepisów unijnych i krajowych
- sprzeczność przepisów – co wtedy?
3.Zakres stosowania rozporządzenia unijnego
- zakres przedmiotowy
- zakres podmiotowy
- zakres terytorialny
4.Pojęcie danych osobowych oraz danych medycznych – zakres i różnice
- dane osobowe – podstawowe i sensytywne
- dane medyczne – definicja i rodzaje
5.Przegląd podstawowych definicji RODO i ich znaczenie dla placówek medycznych
- przetwarzanie
- administrator danych
- podmiot przetwarzający
- odbiorca
- dane dotyczące zdrowia
6.Ogólne zasady ochrony danych osobowych
- odziałanie zgodne z prawem
- ograniczenie celu
- minimalizacja danych
- prawidłowość
- ograniczenie przechowywania
- integralność i poufność
- rozliczalność
7.Prawa osób fizycznych, których dane osobowe są przetwarzane
- prawo dostępu
- prawo sprostowania
- prawo do ograniczenia przetwarzania
- wyłączenia niektórych praw w ramach funkcjonowania jednostek opieki zdrowotnej
8.Inspektor ochrony danych w placówce medycznej
- wymóg powołania – kiedy, gdzie, jak?
- charakterystyka ogólna

Część 2: Praktyczne przygotowanie do RODO
9.Obowiązek informacyjny – realizacja w praktyce
- zakres i sposoby realizacji – uwagi praktyczne
- przygotowanie przykładowych klauzul informacyjnych – warsztat praktyczny
- pacjenci
- pracownicy i współpracownicy
- kandydaci do pracy
10.Bezpieczeństwo danych osobowych
- polityka ochrony danych – zakres i znaczenie
- środki bezpieczeństwa danych – podział i rodzaje
- powierzenie przetwarzania danych – istota i wyjątki
- upoważnienie do przetwarzania danych – praktyczne przygotowanie
11.Naruszenie zasad bezpieczeństwa
- istota i znaczenie
- naruszenie a incydent
- postępowanie w przypadku naruszenia – warsztat praktyczny
12.Rejestrowanie czynności przetwarzania
- istota rejestru czynności przetwarzania
- prowadzenie rejestru – warsztat praktyczny
13.Pojęcie ryzyka w jednostkach ochrony zdrowia
- proces analizy ryzyka – znaczenie dla placówek medycznych
- ocena skutków dla ochrony danych – warsztat praktyczny
14.Analiza problemów i dyskusja


Koszt udziału w szkoleniu:
- 590 PLN netto/brutto dla podmiotów zwolnionych z podatku VAT
 
Formularz zgłoszeniowy do pobrania: 

Uczestnikom zapewniamy:
- udział w szkoleniu i dyskusji
- kompletne materiały szkoleniowe oraz ustawę o ochronie danych osobowych, w tym materiały drukowane i prezentację
- certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu
- konsultacje z prowadzącym
- przerwę kawową i lunch

altphocadownload view=file|id=280alt

PRELEGENT

Maciej Łokaj - radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi.
Świadczy usługi doradztwa prawnego na rzecz przedsiębiorców, organizacji pozarządowych oraz podmiotów sektora publicznego. Ekspert w zakresie obsługi prawnej podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Ekspert prawa medycznego jednego z wiodących wydawnictw prawniczych na rynku europejskim. Doświadczenie zdobywał uczestnicząc w obsłudze prawnej dużych placówek ochrony zdrowia, m. in. szpitali klinicznych, a także medycznych towarzystw naukowych oraz lekarskich praktyk zawodowych. Szkoleniowiec i prelegent podczas zjazdów i konferencji managerów ochrony zdrowia i lekarzy. Autor licznych opracowań z zakresu prawa ochrony zdrowia.

© 2019 PIRB All Rights Reserved. Designed By Dariusz Niedźwiecki