Projektowanie planów ciągłości działania

 

 
Szkolenie przygotowuje do korzystania z wzorców dobrych praktyk z zapewniania ciągłości działania (normy BS 25999, BS 25777), a także ryzyka (ISO 27005, ISO 31000) i bezpieczeństwa (ISO 27001, ISO 27002).

Ciągłość działania jest zdolnością organizacji do przewidywania i reagowania na incydenty i zakłócenia w prowadzonej działalności w celu jej kontynuowania na akceptowalnym zdefiniowanym poziomie. Zapewnianie ciągłości działania organizacji jest najpoważniejszym wyzwaniem w zarządzaniu, wiedza z tego zakresu rozwija się bardzo dynamicznie, specjaliści od tego zagadnienia są coraz bardziej poszukiwani na rynku pracy. Poznanie problematyki zarządzania zapewnianiem ciągłości działania prowadzi do zrozumienia samej istoty funkcjonowania organizacji i głównego wyzwania co do zarządzania nią.

Przez Politykę ciągłości działania organizacji rozumiemy ogół zasad i działań mających na celu zapewnienie sprawnej i nieprzerwanej realizacji jej zadań. Jej celem jest ograniczanie zagrożeń organizacyjnych do poziomu uznanego za dopuszczalny. Podstawą realizacji jest plan ciągłości działania - udokumentowany zbiór procedur i informacji, które określają jak w warunkach poważnego zakłócenia działalności biznesowej zapewnić warunki zastępcze dla tej działalności na akceptowalnym zdefiniowanym poziomie oraz jak zorganizować tok przywracania stanu sprzed zakłócenia.

Każdy uczestnik warsztatów nauczy się praktycznego opracowywania scenariuszy awaryjnych w zarządzaniu ciągłością działania lub w zarządzaniu kryzysowym

Szkolenie polecamy Specjalistom i Menedżerom:
- zarządzania ryzykiem
- zarządzania kryzysowego
- zarządzania bezpieczeństwem
- zarządzania ciągłością działania w sektorach: finansowym, przemysłowym i w administracji

Umiejętności, które nabędą uczestnicy szkolenia:
- Umiejętność opisywania procesów biznesowych
- Identyfikowanie ich zagrożeń i podatności
- Wyznaczanie wymagań zapewniania ciągłości
- Definiowanie polityki zapewniania ciągłości działania
- Określanie zakresu dokumentacji planów ciągłości działania
- Projektowanie scenariuszy awaryjnych
- Projektowanie testów scenariuszy i posługiwanie się nimi

Forma szkolenia:
- Wykłady połączone z warsztatami
- Zagadnienia są omawiane w formie kilkunastominutowego wykładu, po czym następują około 30-minutowe ćwiczenia
- Ćwiczenia składają się na spójny projekt, równocześnie słuchaczom pokazywany jest projekt wzorcowy

Koszt udziału w szkoleniu:
- 2 199 PLN+VAT 

Przy zgłoszeniu kilku osób z firmy obowiązują dodatkowe rabaty. Szczegóły u organizatora.
 
Uczestnikom warsztatów zapewniamy:
- materiały szkoleniowe (wersja papierowa i elektroniczna)
- lunch
- przerwy kawowe
- imienny certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu
- konsultacje po szkoleniu

Ilość miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Istnieje możliwość zorganizowania szkolenia wewnętrznego dostosowanego do potrzeb Państwa organizacji.

Szkolenie może być przygotowaniem słuchaczy do certyfikowanych szkoleń z zakresu norm BS 25999, ISO 27001, ISO 27005

altphocadownload view=file|id=280alt

© 2019 PIRB. All Rights Reserved. Designed By Dariusz Niedźwiecki

Kontakt:

Polski Instytut Rozwoju Biznesu Sp. zo.o.

tel.: +48 691 571 598
fax: +48 22/ 203 51 41
e-mail: biuro@pirbinstytut.pl