24.05.2018r.

Kooperacja służb ratunkowych i sztabów zarządzania kryzysowego

Zarządzanie kryzysowe to działalność organów administracji publicznej, która polega na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowaniu w przypadku zaistnienia sytuacji kryzysowych, usuwania ich skutków, odbudowy infrastruktury krytycznej oraz odtwarzania zniszczonych zasobów. Ważne jest opracowanie planów reagowania kryzysowego, które opisują kto, co i kiedy będzie robił, za pomocą jakich sił i środków i na jakiej podstawie prawnej.
  • Jak wygląda kooperacja służb ratunkowych i administracji publicznej?
  • Jakie są podstawy prawne realizacji zadań zarządzania kryzysowego?
  • Jakie są zasady opracowywania planów zarządzania kryzysowego?
Na te i wiele innych odpowiedzą eksperci podczas konferencji:
"Kooperacja służb ratunkowych i sztabów zarządzania kryzysowego", która odbędzie się 24 maja we Wrocławiu.

Prelekcje poprowadzą m.in.:

- dr Michał Piekarski - specjalista w zakresie terroryzmu i konfliktów asymetrycznych, Zakład Studiów nad Bezpieczeństwem Instytutu Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego
"Reagowanie na zamachy terrorystyczne – analiza przypadków w kontekście Polski"
(Współczesny terroryzm występuje w różnych formach a sprawcy wykorzystują rozmaite, choć powtarzające się i możliwe do przewidzenia metody i taktyki zamachów. W prezentacji zostaną omówione możliwe scenariusze zamachu terrorystycznego na terenie Polski, i związane z tym wyzwania dla zarządzania kryzysowego, w kontekście zarówno taktyki działania sprawców (tzw. Marauding Terrorist Firearms Attack oraz pozorowanych sytuacji zakładniczych) jak również zmian w systemie prawnym związanych z wejściem w życie Ustawy o działaniach Antyterrorystycznych.)

- mł. ogn. dr inż. Rafał Wróbel - p.o. Kierownika Zakładu Inżynierii Ciągłości Działania i Procesów Decyzyjnych, Szkoła Główna Służby Pożarniczej
"Stopnie alarmowe w działaniach antyterrorystycznych organów administracji publicznej"
(Problematyka stopni alarmowych nie jest zagadnieniem zupełnie nowym, niemniej jednak liczne dotychczas niewystępujące albo nierozpoznane do końca okoliczności sprawiają, iż stają się one z czasem obszarem coraz większego zainteresowania organów administracji publicznej odpowiedzialnych za działania antyterrorystyczne. Wystąpienie poświęcone zostanie istocie, rodzajom stopni alarmowych i stopni alarmowych dla zagrożeń w cyberprzestrzeni, przesłankom oraz podstawom prawnym ich wprowadzania, zmiany i odwoływania oraz zdefiniowaniu odpowiedzialności podmiotów o kluczowym znaczeniu w czasie wprowadzania, zmiany i odwoływania stopni alarmowych i stopni alarmowych CRP oraz wykorzystywanych procedur.)

- płk dr Franciszek Krynojewski - ekspert obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego, Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych, Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
"Budowa systemu bezpieczeństwa w organizacji"

- dr Beata Zysiak-Christ - Adiunkt WNoB, Akademia Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki
"Doskonalenie systemu bezpieczeństwa narodowego - potrzeba czy konieczność?"

- Adam Pogorzelski - Kierownik Produktu, DGT
"Przenośne Stanowisko Dowodzenia - zastosowanie w akcji antyterrorystycznej. Analiza przypadku"
(Prelegent przedstawi analizę zarządzania akcją antyterrorystyczną podczas ćwiczeń w Międzyrzeczu w 2017 r.; stanu obecnego oraz propozycja usprawnienia dowodzenia z zastosowaniem Przenośnego Stanowiska Dowodzenia (PSD). Podczas wystąpienia zostanie zaprezentowana funkcjonalność oraz realne korzyści uzyskane dzięki zastosowaniu PSD w akcji.)

Zagadnienia tematyczne:
- Systemy łączności
- Systemy ostrzegania i powiadamiania ludności cywilnej o zagrożeniu przy wykorzystywaniu nowoczesnych technologii
- Nowoczesny sprzęt wykorzystywany przez służby ratunkowe i mundurowe (mobilne systemy komputerowe, radiotelefony, monitory).
- Bezpieczeństwo - publiczne, transportu, obiektów, danych
- Organizacja i zasady funkcjonowania centrów zarządzania kryzysowego
- Zadania i skuteczna komunikacja pomiędzy administracją, służbami ratunkowymi i mundurowymi
- Współpraca ze środkami masowego przekazu
- Bezpieczeństwo imprez masowych i zgromadzeń
- Logistyka w zarządzaniu kryzysowym
- Organizowanie pomocy medycznej I psychologicznej
- Aspekty prawne


Do udziału w konferencji zapraszamy:
  • przedstawicieli jednostek samorządów terytorialnych, instytucji administracyjnych, centrów zarządzania kryzysowego szczebla gminnego, powiatowego i wojewódzkiego
  • funkcjonariuszy służb mundurowych: Policji, Straży Granicznej, Służby Celnej, Wojska Polskiego, Straży Miejskiej, Państwowej Straży Pożarnej
  • koordynatorów zespołów ratownictwa medycznego, WOPR, TOPR, GOPR.

Udział jest bezpłatny dla wyżej wymienionych osób.

Udział jest płatny dla przedstawicieli dostawców usług, rozwiązań informatycznych oraz technologicznych związanych z tematyką konferencji - opłata za osobę wynosi 1000 zł + 23% VAT*

Uczestnikom gwarantujemy: materiały konferencyjne, przerwy kawowe, możliwość konsultacji z Ekspertami.

* Zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia, bez podania przyczyny.

PARTNERZY

dgt_200.png
hytera180.jpg

PATRONI HONOROWI

akademia-wojsk-ldowych_150.png
logo_umw_300.jpg
stowarzyszenie_wspierania_bezpieczestwa_narodowego_150.png
sgsp_150.jpg

PRELEGENCI

dr Michał Piekarski - Instytut Studiów Międzynarodowych Uniwersytet Wrocławski
dr Beata Zysiak-Christ - Akademia Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki

dr inż. Rafał Wróbel – Szkoła Główna Służby Pożarniczej

płk dr Franciszek Krynojewski - KSOIN, Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

© 2018 PIRB. All Rights Reserved. Designed By Dariusz Niedźwiecki