PARTNERZY WYDARZENIA

DGT od prawie 27 lat wnosi aktywny wkład w rozwój telekomunikacji w Polsce. Uczestniczy w modernizacji łączności zarówno na rynku operatorów telekomunikacyjnych, jak i w sektorach związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego oraz w przemyśle, biznesie i administracji. Specjalnością DGT jest konstrukcja i produkcja zintegrowanych systemów łączności dyspozytorskiej DGT-MCS. Mają one zastosowanie na różnych rynkach, a ich cechą szczególną jest integracja używanych na danym obszarze przewodowych i radiowych środków łączności w jednolity system telekomunikacyjny. Systemy DGT-MCS nadają się doskonale do organizacji specjalistycznych stanowisk operatorskich, gdzie operator - na dedykowanej konsoli – przyjmuje zgłoszenia, dokonuje ich dalszej dystrybucji, w szczególności zaś kieruje i nadzoruje pracę podległych mu służb. System dedykowany jest dla instytucji i służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne, jak również dla kluczowych sektorów gospodarki państwa. Może pracować w trudnych warunkach środowiskowych.

PATRONAT HONOROWY

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego stanowi wyodrębniony organizacyjnie zespół ludzi i środków, powołany do realizacji kompetencji Zarządu, w tym w szczególności Marszałka Województwa Dolnośląskiego. Urząd działa na podstawie ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa oraz Statutu Województwa Dolnośląskiego. Kierownikiem urzędu, a zarazem zwierzchnikiem służbowym pracowników urzędu i kierowników wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych jest Marszałek Województwa Dolnośląskiego. Siedzibą Urzędu jest miasto Wrocław. Szczegółową organizację i zasady funkcjonowania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego i zadania jego poszczególnych komórek organizacyjnych określa Regulamin Organizacyjny uchwalany przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego.

Polskie Towarzystwo Ratownictwa Medycznego zostało założone w maju 2006 roku - zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym 4 miesięce później. Jesteśmy pierwszym Towarzystwem zrzeszającym jedynie ratowników medycznych oraz specjalistów ratownictwa medycznego. Biuro Zarządu Głównego znajduje się w Koszalinie, a oddziały regionalne (przedstawiciele) znajdują się m.in. w: Ciechanowie, Łodzi, Szczecinie, Słupsku, Warszawie, Kołobrzegu, Białogardzie, Złotowie, Białymstoku, Giżycku, Jastrzębiej Górze, Sandomierzu, Gdyni oraz Jeleniej Górze.

Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych (KSOIN), zwane dalej „Stowarzyszeniem” jest apolitycznym, dobrowolnym, samorządnym zrzeszeniem pracowników pionów ochrony informacji niejawnych oraz osób zainteresowanych wspieraniem jego celów statutowych, działającym na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach ( Dz. U. 1989 r. Nr 20, poz. 104,
z późniejszymi zmianami), zwanej dalej „ustawą”, oraz niniejszego statutu. 

W dniu 22 września 2010 r. w Warszawie z inicjatywy organizacji zrzeszającej ratowników medycznych: stowarzyszeń, związków zawodowych, towarzystw naukowych podjęto wspólną decyzję o powołaniu Polskiej Rady Ratowników Medycznych. Głównym celem Rady jest konsolidacja środowiska ratowników medycznych, które dotychczas było reprezentowane przez różne organizacje zrzeszające ratowników medycznych. Jednym z priorytetów Rady jest utworzenie Izb ratowników medycznych, których zadaniem będzie udzielanie pomocy prawnej ratownikom medycznym oraz reprezentacja środowiska na zewnątrz. Rada podejmuje działania na rzecz rozwoju ratownictwa medycznego, dba o prawne aspekty zawodu ratownika medycznego a w szczególności o właściwy poziom etyki, kwalifikacje zawodowe i solidarność zawodową.

 

 

Wojewoda jest przedstawicielem Rady Ministrów w województwie. Jest odpowiedzialny za wdrażanie i wprowadzanie w regionie programów rządowych oraz nadzór nad rządowymi instytucjami działającymi w regionie. Wojewoda Paweł Hreniak w 2016 roku zarządza budżetem w wysokości ponad 3 mld zł. Prowadzi także nadzór prawny nad działalnością gmin i powiatów (czy decyzje podejmowane przez władze samorządowe województwa są zgodne z obowiązującym prawem). Wojewoda reprezentuje także w danym regionie Skarb Państwa. Wojewoda realizuje swoje zadania przy pomocy wicewojewody oraz kierowników jednostek administracji zespolonej, dyrektora generalnego urzędu oraz dyrektorów poszczególnych wydziałów Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

 

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z siedzibą w Warszawie jest niepubliczną szkołą wyższą utworzoną na mocy decyzji Ministra Edukacji Narodowej i Sportu. Uczelnia została wprowadzona do Rejestru Uczelni Niepublicznych i Związków Uczelni Niepublicznych prowadzonego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod numerem 319. Szkoła działa na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. 2005 nr 164 poz. 1365) oraz statutu własnego. Uczelnia wydaje własny kwartalnik naukowy Bezpieczeństwo i Ochrona. Uczelnia jest również członkiem Polskiej Izby Ochrony Osób i Mienia, zajmującej się problematyką bezpieczeństwa publicznego, ochroną osób i mienia.

 

 

Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas jest jednostką badawczą działającą w ramach struktur organizacyjnych Collegium Civitas, którego działalność została zainaugurowana konferencją naukową w dniu 20 czerwca 2005 r. Działalność Centrum ma charakter naukowo-badawczy i analityczny. Tematyka, wokół której skupione są badania prowadzone przez jednostkę, związana jest z szeroko pojmowanymi badaniami nad terroryzmem międzynarodowym i jego zwalczaniem. Centrum jest jednostką naukową prowadzącą badania i przygotowującą analizy między innymi na zlecenie organów administracji rządowej, których wyniki wykorzystywane są przez osoby podejmujące decyzje związane z planowaniem działań w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom bezpieczeństwa i porządku publicznego.

 

Cele Stołecznego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego:

  • organizowanie pomocy oraz ratowanie osób, które uległy wypadkowi lub narażone są na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia w wodzie;
  • programowanie i prowadzenie profilaktycznej działalności w zakresie bezpieczeństwa osób pływających, kąpiących się oraz uprawiających sporty wodne;
  • działalność na rzecz ochrony środowiska wodnego.

 

 

Głównym celem Stowarzyszenia będzie:

  • upowszechnianie wartości patriotycznych nowoczesnego społeczeństwa obywatelskiego i identyfikowania się z bezpieczeństwem narodowym;
  • eksponowanie ochrony wolności i praw człowieka w kontekście bezpieczeństwa narodowego;
    prowadzenie działalności na rzecz aktywnego wspierania działań związanych z transformacją systemu bezpieczeństwa narodowego;
  • propagowanie informacji i kształtowanie umiejętności w zakresie zarządzania bezpieczeństwem oraz procesami bezpieczeństwa zachodzącymi w administracji państwowej, samorządowej, służbach mundurowych oraz u przedsiębiorców;
  • wspieranie realizacji procesów bezpieczeństwa u przedsiębiorców, zwłaszcza tych o szczególnym znaczeniu gospodarczo – obronnym, mających bezpośredni lub pośredni wpływ na bezpieczeństwo narodowe;

 

 

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego – Państwowy Instytut Badawczy jest jednostką naukową, którego misją jest działalność na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego Państwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej, zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i obrony cywilnej.

 

 

PATRONAT MEDIALNY
© 2018 PIRB. All Rights Reserved. Designed By Dariusz Niedźwiecki