Polityka prywatności

Niniejsza polityka  stanowi własność firmy Polski Instytut Rozwoju Biznesu Sp. z o.o.,  z siedzibą przy ul. Platerówek 3,  03-308 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Dla M. St. Warszawy W Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000521159.

Firma Polski Instytut Rozwoju Biznesu Sp. z o.o., zwana dalej Spółką, zastrzega sobie prawo zmiany niniejszej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na stronie www.pirbinstytut.pl

Jako Użytkowników należy rozumieć osoby odwiedzające stronę firmową Spółki www.pirbinstytut.pl oraz osoby rejestrujące się na konferencje organizowane przez Spółkę lub inne osoby zainteresowane realizowanymi usługami przez Spółkę.

Dane gromadzone podczas rejestracji na konferencje/szkolenia

Podczas rejestracji na szkolenia lub konferencje, za pomocą formularzy online lub formularzy zgłoszeniowych, Spółka prosi Użytkownika o podanie następujących danych osobowych:

 • imię i nazwisko,
 • adresu email,
 • stanowisko,
 • dział,
 • nazwa firmy,
 • dokładny adres firmy,
 • numer telefonu,
 • NIP
 • branża.

Podczas wizyty Użytkownika w na stronie internetowej www.pirbinstytut.pl, serwis Spółki automatycznie zbiera dane dotyczące:

 • geolokalizacja adresu IP,
 • typu przeglądarki,
 • typ systemu operacyjnego,
 • informacji, z jakiej strony został przekierowany,
 • aktywności użytkownika na stronie.

Przetwarzanie zgromadzonych danych osobowych

Dane osobowe zbierane za pomocą formularzy online oraz formularzy zgłoszeniowych wykorzystywane są w celu:

 • zrealizowania zamówionej/zakupionej usługi,
 • podwyższenia jakości świadczonych usług ,
 • działań marketingowo-handlowych własnych oraz firm trzecich (partnerów i sponsorów wydarzeń w których brali Państwo udział)

W przypadku udostępnienia danych stronie trzeciej (sponsorom i partnerom konferencji) uczestnik  każdorazowo zostanie o tym poinformowany przez administratora strony trzeciej  wraz z przysługującymi mu prawami ( w tym prawa do sprzeciwu, żądania usunięcia danych bądź ograniczenia przetwarzania)

Pozyskane dane w żadnym wypadku, bez zgody ich właściciela (wyrażonej podczas rejestracji), nie będą sprzedawane ani udostępniane podmiotom trzecim.

Użytkownicy, którzy zarejestrowali się na konferencje/szkolenia, automatycznie są zapisywani na firmowy Newsletter, mający na celu informowania ich przez Spółkę o planowanych szkoleniach i konferencjach . Każdemu subskrybentowi newslettera przysługuje prawo wypisania się z niego, w dowolnym momencie.

Dane zbierane automatycznie przez przeglądarkę są wykorzystane do analizy zachowani użytkowników na stronie internetowej Spółki, zbierania danych demograficznych o naszych użytkownikach, lub do personalizacji zawartości naszych stron internetowych. Dane te są zbierane automatycznie o każdym użytkowniku przez zewnętrzny system Google Analytics.

Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy Użytkownikiem, a naszym serwisem będą wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na Jego zapytania.

Spółka oświadcza, że korzysta z dostawców, którzy przetwarzają dane osobowe wyłącznie na polecenie Polskiego Instytutu Rozwoju Biznesu Sp. z o.o.. Należą do nich m.in. dostawcy świadczący usługę hostingu, usługi księgowe, informatyczne.

Kontakt z Użytkownikami

Jeżeli użytkownik dokona zgłoszenia na konferencję/szkolenia, otrzyma od Spółki e-mail potwierdzającego rejestrację oraz może otrzymać inne niezbędne informacje w celu umożliwienia realizacji usługi. W przypadku ważnych informacji dotyczące świadczonej usługi, Spółka może również kontaktować się z Użytkownikiem telefonicznie.

Przegląd, aktualizacja oraz usunięcie danych osobowych

Każdemu użytkownikowi przysługuje prawo do wglądu do przetwarzanych przez Spółkę danych osobowych, ich bieżącej aktualizacji, zgłoszenia sprzeciwu przetwarzania jej danych osobowych i usunięcia. W tym celu należy zgłosić taką wolę mailowo na adres biuro@pirbinstytut.pl

W przypadku zgłoszenia sprzeciwu Użytkownika na dalsze przetwarzania jego danych osobowych, dane Użytkownika zostaną usunięte w przeciągu 2 dni roboczych.

Danych zbieranych automatycznie przez serwis nie da się zmienić lub usunąć.

Okres przechowywania danych osobowych

Oświadczamy, ze przekazane nam dane przetwarzane i przechowywane będą do czasu gdy zgoda na ich przechowywanie i przetwarzanie nie zostanie cofnięta.

Wykorzystanie ciasteczek (“cookies”)

Strona internetowa www.pirbinstytut.pl wykorzystuje ciasteczka, które służą identyfikacji przeglądarki podczas korzystania z naszej strony. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych.

Profilowanie

Informujemy, iż nasi klienci nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu na zasadach określonych w art. 22 RODO.

Zabezpieczanie danych osobowych Użytkowników

Spółka oświadcza, iż spełnia wymagania określone w art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Spółka oświadcza, iż sposób prowadzenia i zakres dokumentacji, o której mowa oraz zabezpieczenia techniczne i organizacyjne zastosowane w celu zapewnienia ochrony przetwarzanych danych są zgodne z przepisami

Zgłaszanie pytań

W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt pisząc na adres e-mail: biuro@pirbinstytut.pl

 

Regulamin i warunki uczestnictwa w konferencjach i szkoleniach w roli uczestnika

1.Informacje ogólne

1.1. Organizatorem konferencji i szkoleń jest Polski Instytut Rozwoju Biznesu Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Platerówek 3, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000521159, NIP 9522131355. Telefon kontaktowy: + 48 691 571 598 Fax: (+ 48 22) 203 51 41 e-mail: biuro@pirbinstytut.pl

1.2. Postanowienia niniejszego regulaminu dotyczą wszystkich podmiotów, które korzystają z usług Polskiego Instytutu Rozwoju Biznesu Sp. z o. o. zwanego dalej Organizatorem, i zwane są dalej Uczestnikiem Konferencji lub Partnerem.

1.3. Uczestnikiem Konferencji mogą być osoby z grupy docelowej, która jest podana na każdej stronie konferencji.

2.Udział w Konferencji i Szkoleniu

2.1. Podstawą uczestnictwa w Konferencji/Szkoleniu jest dokonanie rejestracji na stronie www.

2.2. Potwierdzenie udziału jest przesyłane drogą elektroniczną w ciągu 2 dni od daty rejestracji.

2.3.Uczestnikom Konferencji/Szkolenia przysługują przerwy kawowe, materiały konferencyjne/szkoleniowe oraz konsultacje z ekspertami.

2.4. Jeżeli udział jest płatny to Zamawiający zobowiązuje się do dokonania przedpłaty za udział w konferencji na wskazany rachunek bankowy w kwocie powiększonej o należny podatek VAT. Numer konta: 06 1090 1841 0000 0001 3104 4439

3.Anulowanie udziału

3.1. W przypadku rezygnacji na 20 dni przed konferencją/szkoleniem, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja. Zgłoszenie udziału jest

jednoznaczne z udziałem w konferencji/szkoleniu  - brak wniesienia opłaty za konferencję/szkolenie  nie jest jednoznaczne z rezygnacją - w takim przypadku, Polski Instytut Rozwoju Biznesu Sp. z o.o. obciąży w 100% opłatą po zakończeniu, a nawet w przypadku, gdy osoba nie brała udziału w konferencji/ szkolenu. Polski Instytut Rozwoju Biznesu Sp. z o. o. ma prawo do odstąpienia od umowy w każdym czasie.

4.Ochrona znaków towarowych, patentów itp.

4.1. Organizator nie odpowiada za ochronę znaków towarowych, patentów, eksponatów prezentowanych na Konferencji

4.2. Organizator oczekuje od uczestników przestrzegania i nienaruszania praw Partnerów

5.Identyfikatory

5.1. Bezpośrednio po przyjeździe na teren konferencji Uczestnik, powinien się stawić w recepcji po odbiór identyfikatorów upoważniających do wejścia na Konferencję/Szkolenie

6.Odpowiedzialność Partnera za zniszczenia sprzętu

6.1 Wystawca ponosi całkowitą odpowiedzialność materialną za udostępniony mu przez Organizatora sprzęt i wyposażenie stoiska. Koszty wszelkich szkód i braków spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem stoiska pokrywa Partner

6.2 Partner zobowiązuje się do pozostawienia stoiska w stanie nienaruszonym (należy usunąć pozostałości po plakatach, taśmach, itp.) oraz do pokrycia wszelkich kosztów związanych z naprawą zniszczonych elementów.

7.Reklamacje

7.1 Wszelkie reklamacje dotyczące udziału w Konferencji należy zgłaszać tylko w czasie trwania wydarzenia

© 2020 PIRB. All Rights Reserved. Designed By Dariusz Niedźwiecki

Kontakt:

Polski Instytut Rozwoju Biznesu Sp. zo.o.

tel.: +48 691 571 598
fax: +48 22/ 203 51 41
e-mail: biuro@pirbinstytut.pl