PRELEGENCI

Grzegorz Bernatek - Lead TMT Analyst, Audytel S.A., Audytel S.A.
Absolwent Politechniki Warszawskiej, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych (kierunek: Telekomunikacja). Od roku 2004 kieruje projektami badawczymi dotyczącymi polskiego i europejskiego rynku telekomunikacyjnego; tworzenia modeli rynkowych i systemowych oraz prowadzi doradztwo i szkolenia dla klientów Audytela. Wcześniej pracował jako audytor systemów teleinformatycznych w Audytelu oraz analityk/programista w Mc-Kinsey & Company.

Piotr Ćwiertniewski - radca prawny i wspólniki w kancelarii act BSWW
Posiada wieloletnie doświadczenie w doradztwie prawnym na rzecz podmiotów gospodarczych, zarówno w zakresie doradztwa transakcyjnego jak i w doradztwie bieżącym. Specjalizuje się w obsłudze prawnej obrotu nieruchomościami, procesu inwestycyjnego oraz struktur dystrybucji usług finansowych. Przeprowadził kilkadziesiąt procesów badania prawnego nieruchomości inwestycyjnych, na rzecz ich nabywców oraz instytucji finansowych. Doradzał m. in. przy sprzedaży kompleksu nieruchomości fabrycznych, nabyciu dla banku budynku mającego stanowić jego centralę, restrukturyzacji finansowej spółki deweloperskiej. Świadczył kompleksowe doradztwo prawne przy tworzeniu sieci sprzedaży ubezpieczeń, wprowadzaniu na rynek instytucji pożyczkowych i tworzeniu kanałów sprzedaży elektronicznej z wykorzystaniem urządzeń mobilnych (w tym w zakresie wymogów regulacyjnych, prawa konsumenckiego i ochrony danych osobowych). Posiada także doświadczenie w zakresie emisji obligacji, transakcjach typu venture capital i typu private equity. Wielokrotnie reprezentował swoich klientów w procesach cywilnych i gospodarczych.

Marcin Kroll - adwokat, rzeczniki patentowy i wspólnik w kancelarii act BSWW
Ponadto jest zawodowym pełnomocnikiem przed Urzędem ds. Własności Intelektualnej Unii Europejskiej (EUIPO) w Alicante w sprawach z zakresu unijnych znaków towarowych i wzorów. Jego wiodącym obszarem specjalizacji jest prawo własności intelektualnej. Świadczy kompleksowe doradztwo z zakresu uzyskiwania ochrony i zwalczania naruszeń w sprawach dotyczących znaków towarowych, wzorów przemysłowych, patentów, praw autorskich oraz czynów nieuczciwej konkurencji. Opracowuje i wdraża dla klientów strategie ochrony praw własności intelektualnej, w tym o wymiarze międzynarodowym. Reprezentuje klientów przez Urzędem Patentowym RP, EUIPO oraz Biurem Międzynarodowym WIPO. Doradza w zakresie transferu i komercjalizacji technologii, w szczególności sporządza i negocjuje umowy przenoszące prawa wyłączne oraz umowy licencyjne. Do obszaru jego zainteresowań należą również zagadnienia związane z prawem nowych technologii oraz ochroną danych osobowych i prywatności. Doradza również klientom w zakresie prawa reklamy, handlu elektronicznego oraz obrotu konsumenckiego. Posiada również doświadczenie w obszarze prawa konkurencji, zarówno w postępowaniach antymonopolowych oraz z zakresu kontroli koncentracji, prowadzonych przed Prezesem UOKiK oraz Komisją Europejską. Włada biegle językiem angielskim oraz w stopniu średniozaawansowanym językiem niemieckim. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim oraz Centrum Prawa Amerykańskiego organizowanego na Uniwersytecie Warszawskim we współpracy z University of Florida F. G. Levin College of Law. Ukończył studia podyplomowe z zakresu prawa własności intelektualnej w Centrum Praw Własności Intelektualnej im. H. Grocjusza w Krakowie. Laureat konkursu na najlepszą pracę magisterską na temat własności intelektualnej ogłoszonym przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej.

dr inż. Władysław Iwaniec - docent Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie
Nauczyciel akademicki, w latach 1998-2007 prorektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie, w latach 1989-98 informatyk wojewódzki i pełnomocnik ds. Informatyki Wojewody Tarnowskiego, a w latach 1999-2001 informatyk wojewódzki w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim. Wielokrotnie powoływany do pracy w zespołach jako ekspert naukowy przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Posiada bogate doświadczenie praktyczne związane z pracą w podmiotach gospodarczych, w zespołach informatycznych obsługujących wybory prezydenckie i parlamentarne, a także w służbie zdrowia.
Odznaczony m.in. Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalami Srebrnym i Brązowym za Zasługi dla Obronności Kraju.

Jerzy Proficz–wicedyrektor Centrum Informatycznego Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej (CI TASK) na Politechnice Gdańskiej.
Uzyskał stopień naukowy doktora (2012 r.) w specjalności Informatyka na tematprzetwarzania strumieni danych w środowisku superkomputera (HPC, Big Data). Autor i współautor ponad 30 artykułów w czasopismach i na konferencjach naukowych związanych głównie z równoległym przetwarzaniem danych na komputerach dużej mocy.
Brał udział w szeregu projektów naukowych i B+R, w tym: KRICO w konsorcjum z Intel Technology Poland (2014-2017),Centrum Doskonałości NIWA (2013-2015),Mayday Euro 2012 (2009-2013), COPERNICUS: SEPP (1994-97) and NationalGrants R&D (1998-2003)
Posiada 10-cioletnie doświadczenie w pracy w środowisku biznesowym, zwykle jako kierownik zespołów, jak również jako programista, deweloper i projektant systemów informatycznych dla polskich i zagranicznych firm (np. Euroscript, Sygnity). Certyfikowany architekt Java, programista i deweloper IBM Websphere, specjalizujący się w zwinnych metodach wytwarzania oprogramowania.
Edukacja: mgr inż. Informatyk (1998 r.) PG, specjalność: Sieci Komputerowe, mgr inż. Zarządzania i Marketingu (2000 r.) PG, profil: Organizacja Systemów Produkcyjnych. Praca w charakterze wykładowcy przedmiotów informatycznych: obiektowe programowanie rozproszone, język Java, oraz kosmiczne zastosowania zaawansowanych technologii informatycznych (Big Data).

Krzysztof Szczygieł – ekspert z ramienia Polski grupie roboczej w CENELEC TC125WG03 „Data Center Infrastructure and Facilities” oraz w ISO/IEC SC39

Absolwent Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej (1982). Po studiach ropoczął w Instytucie Radioelektroniki Warszawskiej (do 1995). W 1997 założył firmę Skyline Investment S.A. (obecnie spółka jest notowana na GPW). Od 2007Prezes Zarządu SkylineTeleinfo S.A. – spółki wydzielonej ze Skyline Investment S.A. Założyciel (2012) Polskiego Instytutu Data Center S.A. (obecnie Prezes Zarządu Spółki). Doradca i konsultant wielu firm państwowych i prywatnych w zakresie technologii Data Center.
Jako ekspert z ramienia Polski w TC215 WG03 w CENELEC, uczestniczy od 2010 roku w pracach międzynarodowego zespołu 20 specjalistówopracowującychgrupę norm EN 50660 „Data Center Infrastructure and Facilities”. Od lipca 2017 jest również ekspertem w Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej w ISO/IEC JTC 1/SC 39/WG03, Sustainability for and by Information Technology. Od 2014 roku pełni funkcję Przewodniczącego Komitetu Technicznego nr 173 w Polskim Komitecie Normalizacyjnym (PKN). Członek i uczestnik prac w stowarzyszeniach zawodowych IEEE i BICSI. Od 2012 prowadzi wykłady przedmiotu„Projektowanie Centrów Przetwarzania Danych” na Politechnice Warszawskiej.Autor rozdz.18 (Projektowanie Centrów Przetwarzania Danych)w monografii „Informatyka Gospodarcza” wydanej przez C.H. Beck w roku 2010. Szef zespołu nadzoru projekt budowy centrum przetwarzania danych dla jednego z największych polskich banków o powierzchni ponad 7 000 m.kw. (ukończone 01/2016)

© 2018 PIRB. All Rights Reserved. Designed By Dariusz Niedźwiecki