PRELEGENCI

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed molestie scelerisque ultrices. Nullam venenatis, felis ut accumsan vestibulum, diam leo congue nisl, eget luctus sapien libero eget urna. Duis ac pellentesque nisi.

Rafał Chmielewski - Twórca i zarządzający web.lex

Kiedyś prawnik, dzisiaj wpiera ponad setkę kancelarii prawnych w rozwoju w Polsce i Europie. Twórca i zarządzający web.lex - firmą doradczą w zakresie e-marketingu prawniczego. Pierwszy w Polsce propagator rozwoju  kancelarii za pomocą bloga prawniczego. Współautor najlepszych na świecie blogów prawniczych oraz kilku serwisów internetowych, w tym LexMonitor.pl Autor bloga i książki pt.: Pamiętnik Adwokata.

dr Andrzej Kras – Kancelaria Radcy Prawnego Andrzej Kras

Radca prawny wpisany na listę w Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu, absolwent Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego i Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Ukończył Studia Podyplomowe organizowane przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie w zakresie „Ewaluacji Projektów i Programów Unijnych” oraz odbył staż w Europejskim Trybunale Praw Człowieka w Strasburgu. Z powodzeniem prowadzi własną kancelarię, służąc pomocą prawną w szerokim spektrum spraw z zakresu działalności gospodarczej i administracji publicznej. Autor publikacji i wykładowca akademicki, którego zainteresowania naukowe koncentrują się między innymi w obrębie problematyki zasad wykonywania zawodu przez radców prawnych.

Katarzyna Królak - doradca i interim manager, Pure Concept Brand Management & Advisory

Specjalizuje się w doradztwie z obszarów rozwoju biznesu i zarządzania marką firm usług profesjonalnych. Posiada 20-letnie doświadczenie w zakresie marketingu strategicznego. Doradza w budowie strategii biznesowych oraz marketingowych, a także prowadzi projekty w zakresie planowania i realizacji działań operacyjnych. Autorka kilkudziesięciu artykułów o zarządzaniu marką oraz prelegentka i moderatorka dyskusji na konferencjach organizowanych m.in. przez Eurobuild, Polski Instytut Rozwoju Biznesu PIRB, wydawcę magazynu Hotelarz, wydawcę magazynu My Company, IIR oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu..

Monika Markisz - Radca prawny i doradca podatkowy, autorka bloga Podatki dla Prawnika

Radca prawny, doradca podatkowy z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym. Prowadzi Kancelarię Radcy Prawnego w Lublinie i w Warszawie. Na co dzień współpracuje z przedsiębiorcami, głównie z branży nieruchomości, biurami rachunkowymi i biegłymi rewidentami. Wykładowca zagadnień z zakresu prawa podatkowego i prawa gospodarczego. Ekspert Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji przy Krajowej Radzie Radców Prawnych. Autorka publikacji naukowych i współautorka podręcznika metodycznego poświęconego skutkom podatkowym połączeń, podziałów i przekształceń jednostek gospodarczych. Od ponad 4 lat prowadzi bloga www.podatki-dla-prawnika.pl, który doczekał się dotąd ponad milion odsłon.

Bartłomiej Majchrzak - Doradca w Naveo Sowiński i Sęk sp. j.

Doradca w Naveo Sowiński i Sęk sp. j. w dziedzinie technologii informatycznych w kancelariach prawnych, współtwórca Umownika – aplikacji do zawierania umów online, autor bloga www.technologiewbiznesie.pl. Specjalista w dziedzinie Legal Tech, związany z branżą prawniczą od 5 lat. Wykładowca WSB w Poznaniu.
Łączy wiedzę prawniczą z doświadczeniem w obszarze e-marketingu i wykorzystania technologii w rozwoju kancelarii prawnych. Opracowuje plany i nadzoruje procesy wdrożeń narzędzi informatycznych w przedsiębiorstwach.

Maciej Oniszczuk - Prezes Zarządu/Managing Partner, Oniszczuk & Associates

Tomasz Sęk - Wspólnik zarządzający w Naveo Sowiński i Sęk sp. j.
Praktyk. Prawnik-ekonomista. Absolwent prawa na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Ukończył również 2-letnie studia MBA w IESE Business School na Uniwersytecie Nawarry w Barcelonie, uznane przez „The Economist” w 2016 r. za nr 1 w Europie i nr 8 na świecie. Związany z branżą usług prawniczych od 14 lat. W swojej praktyce łączy finanse z psychologią. Akredytowany praktyk systemu badania osobowości w biznesie. Posiada doświadczenie doradcze w pracy w międzynarodowym konsultingu strategicznym (Globalpraxis, Hiszpania). Pełnił m. in. funkcję doradcy zarządu, menedżera marketingu i business development w wieloosobowej kancelarii prawnej w Polsce. Doradca biznesowy w dziedzinie strategii i architektury biznesowej, finansów, marketingu i zarządzania.

dr hab. Ryszard Sowiński - Wspólnik Naveo Sowiński i Sęk sp. j.

Pro­wa­dzi szko­le­nia biz­ne­so­we, w tym sesje men­to­rin­go­we dla wspól­ni­ków za­rzą­dza­ją­cych. Akredytowany praktyk systemu badania osobowości w biznesie. Uczest­ni­czy w ra­dach wspól­ni­ków kan­ce­la­rii praw­nych oraz ra­dach nad­zor­czych. Jest do­rad­cą biz­ne­so­wym kan­ce­la­rii praw­nych i po­dat­ko­wych w dzie­dzi­nie stra­te­gii, mar­ke­tin­gu i za­rzą­dza­nia. Autor pierwszego w Polsce bloga o zarządzaniu kancelariami i marketingu prawniczym NowoczesnaKancelaria.pl; zwią­za­ny z bran­żą usług praw­ni­czych od 19 lat. me­ne­dżer, praw­nik, doradca podatkowy w latach 1998-2015.. Pro­fe­sor Wyż­szej Szko­ły Ban­ko­wej w Po­zna­niu i wy­kła­dow­ca Uni­wer­sy­te­tu Eko­no­micz­ne­go w Po­zna­niu. Wy­kła­dow­ca w ra­mach zajęć apli­kan­tów ad­wo­kac­kich i rad­cow­skich  w izbach za­wo­do­wych na apli­ka­cjach praw­ni­czych w Polsce.

Jerzy Zientkowski - Członek zespołu Naveo Sowiński i Sęk sp. j.

Mówca inspiracyjny, autor, mentor i trener. W latach 2011-2016 wiceprezes Stowarzyszenia Profesjonalnych Mówców i dyrektor programowy międzynarodowego SpectacularSpeaking oraz Festiwalu Inspiracji. Członek prestiżowego BTI Speakers Club.
W 2012 roku dotarł do finałowej szóstki najlepszych mówców Mistrzostw Europy w Bonn. W 2013 roku został Mistrzem Polski w konkursie przemówień improwizowanych po polsku i Wicemistrzem Polski w konkursie przemówień improwizowanych po angielsku.
Rocznie prowadzi kilkadziesiąt szkoleń, wykładów i prezentacji oraz mentoruje Klientów wyższego szczebla zarządzania, pomagając również w sytuacjach „podbramkowych”.
Jego mowy uświetniały prestiżowe wydarzenia m.in.: TEDx, SpectacularSpeaking, VI Kongres Business Intelligence, Diamenty Sprzedaży oraz wiele innych ogólnopolskich konferencji. Jest zapraszany na sceny, gdzie przemawia obok najlepszych polskich i światowych mówców: Briana Tracy, Roberta Cialdiniego, DarrenaLaCroix, Marka Browna, Jacka Walkiewicza i innych.
Szkoliłiprzemawiał m.in. dla Al Fianco Partners, Allegro, Allianz, Aviva, Aon Hewitt, BGK, Benefit, Bre Bank, Bricoman, BZ WBK…

Sebastian Zieliński - Prezes Kambit Sp. z o.o.
Z 14 letnim doświadczeniem w łączeniu prawa, zarządzania i IT w podmiotach rozwijających się. Doradca wielu kancelarii ds. procedur, zarządzania i analityki biznesowej. Pełnił także funkcję menadżera Kancelarii pomagając w rozwinięciu linii biznesowych, dopasowując wewnętrzne i zewnętrzne systemy rozliczeń do wymogów rynkowych. Tworzył dla klientów call center, wspierał zarządzających sprzedażą. Pomagał przeprowadzać gruntowne zmiany organizacyjne podczas wdrażania nowych rozwiązań. Przez wiele lat współpracował z C.H. Beck oraz Wolters Kluwer Polska.
Obecnie wraz z zespołem Kambit specjalizuje się w dostarczaniu zaawansowanych rozwiązań IT, tworząc dopasowane architektury oraz wspierając klientów kompleksowym konsultingiem.

© 2018 PIRB. All Rights Reserved. Designed By Dariusz Niedźwiecki