12.04.2023 r.

Uczelnia na miarę potrzeb

Pandemia była sporym wyzwaniem dla uczelni. Szybko okazało się, że próba przełożenia zajęć z sali wykładowej na zajęcia przeprowadzane zdalnie jest bardzo trudna, a czasami wręcz niemożliwa. Sytuacje kryzysowe ujawniają bardzo wiele potencjałów oraz problemów, których dotąd nie zauważaliśmy. Zdalne nauczanie obnażyło jedną ze słabości polskiej edukacji wyższej – skupienie na rozwoju naukowym pracowników naukowych, bez równoczesnego pogłębiania ich umiejętności dydaktycznych. Z drugiej strony nowa rzeczywistość wymusiła na rektorach wdrożenie nowego programu kształcenia bazującego na modelu hybrydowym. Zwiększa się zapotrzebowanie na inwestycje w infrastrukturę IT. Pandemia COVID-19 sprawiła, że pracownicy dydaktyczni wyższych uczelni w większym stopniu będą pracowali z wykorzystaniem różnych urządzeń IT.

Jakie zmiany na polskich uczelniach wymusiła pandemia?
Czy możemy mówić o cyfrowej rewolucji?

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji konferencji „Uczelnia na miarę potrzeb”, która odbędzie się już 12 kwietnia 2023 roku. w Warszawie.

 

Tematyka konferencji:

1.Polskie uczelnie w czasie pandemii
- Szanse, jakie nauka zdalna daje polskim uczelniom
- Wpływ pandemii na przebieg studiów
- Wykluczenie cyfrowe na uczelniach
- Wdrożenie nauki w modelu hybrydowym
- Zwiększone zapotrzebowanie na inwestycje w infrastrukturę IT

2.Kreowanie wizerunku uczelni wyższej w Polsce i zagranicą
- Nowoczesne formy promocji uczelni i rekrutacji studentów
- Rola serwisu internetowego w komunikacji
- Marketing w sektorze szkolnictwa wyższego(marketing szeptany SERM)
- Media społecznościowe jako główne źródło informacji
- Najnowsze technologie, cyfryzacja i automatyzacja a kreatywny i spersonalizowany przekaz

3.Najnowsze technologie w zarządzaniu uczelnią
- Systemy do nauki zdalnej
- Integracja systemów ICT
- Bezpieczeństwo danych i informacji
- Oprogramowanie antyplagiatowe
- System Elektronicznej Legitymacji Studenckiej i Karty Pracowniczej
- Systemy kontroli dostępu
- Infrastruktura PKI
- Systemy ERP do zarządzania uczelnią
- Systemy zarządzania dokumentami i ich obiegiem
- Bezpieczeństwo sieci i systemów teleinformatycznych
- Backup i archiwizacja dokumentów

 

Grupa docelowa:
Przedstawiciele publicznych i niepublicznych szkół wyższych:
- Rektorzy
- Kanclerze
- Dziekani
- Dyrektorzy/Kierownicy działów: technicznych, administracyjnych, bezpieczeństwa, kadrowych, obsługi studentów/dziekanatów, centrum informatyki.


Udział jest bezpłatny dla wyżej wymienionych osób.

Udział jest płatny dla przedstawicieli dostawców usług, rozwiązań informatycznych oraz technologicznych związanych z tematyką konferencji - opłata za osobę wynosi 1000 zł + 23% VAT*

* Zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia, bez podania przyczyny.

PARTNERZY

PARTNER MERYTORYCZNY

PRELEGENCI

© 2022 PIRB. All Rights Reserved.