Szkolenie - Projektowanie planów ciągłości działania

07-08.04.2022

Szkolenie przygotowuje do korzystania z wzorców dobrych praktyk z zapewniania ciągłości działania (normy BS 25999, BS 25777), a także ryzyka (ISO 27005, ISO 31000) i bezpieczeństwa (ISO 27001, ISO 27002).

Ciągłość działania jest zdolnością organizacji do przewidywania i reagowania na incydenty i zakłócenia w prowadzonej działalności w celu jej kontynuowania na akceptowalnym zdefiniowanym poziomie. Zapewnianie ciągłości działania organizacji jest najpoważniejszym wyzwaniem w zarządzaniu, wiedza z tego zakresu rozwija się bardzo dynamicznie, specjaliści od tego zagadnienia są coraz bardziej poszukiwani na rynku pracy. Poznanie problematyki zarządzania zapewnianiem ciągłości działania prowadzi do zrozumienia samej istoty funkcjonowania organizacji i głównego wyzwania co do zarządzania nią.

Przez Politykę ciągłości działania organizacji rozumiemy ogół zasad i działań mających na celu zapewnienie sprawnej i nieprzerwanej realizacji jej zadań. Jej celem jest ograniczanie zagrożeń organizacyjnych do poziomu uznanego za dopuszczalny. Podstawą realizacji jest plan ciągłości działania - udokumentowany zbiór procedur i informacji, które określają jak w warunkach poważnego zakłócenia działalności biznesowej zapewnić warunki zastępcze dla tej działalności na akceptowalnym zdefiniowanym poziomie oraz jak zorganizować tok przywracania stanu sprzed zakłócenia.

Każdy uczestnik warsztatów nauczy się praktycznego opracowywania scenariuszy awaryjnych w zarządzaniu ciągłością działania lub w zarządzaniu kryzysowym

Szkolenie polecamy Specjalistom i Menedżerom:
- zarządzania ryzykiem
- zarządzania kryzysowego
- zarządzania bezpieczeństwem
- zarządzania ciągłością działania w sektorach: finansowym, przemysłowym i w administracji

Umiejętności, które nabędą uczestnicy szkolenia:
- Umiejętność opisywania procesów biznesowych
- Identyfikowanie ich zagrożeń i podatności
- Wyznaczanie wymagań zapewniania ciągłości
- Definiowanie polityki zapewniania ciągłości działania
- Określanie zakresu dokumentacji planów ciągłości działania
- Projektowanie scenariuszy awaryjnych
- Projektowanie testów scenariuszy i posługiwanie się nimi

Forma szkolenia:
- Wykłady połączone z warsztatami
- Zagadnienia są omawiane w formie kilkunastominutowego wykładu, po czym następują około 30-minutowe ćwiczenia
- Ćwiczenia składają się na spójny projekt, równocześnie słuchaczom pokazywany jest projekt wzorcowy

Koszt udziału w szkoleniu:
- 1 590 PLN+VAT - przy zgłoszeniu do 18.03.2022
- 2190 PLN + VAT - przy zgłoszeniu od 19.03.2022

Przy zgłoszeniu kilku osób z firmy obowiązują dodatkowe rabaty. Szczegóły u organizatora.
 
Istnieje możliwość zorganizowania szkolenia wewnętrznego dostosowanego do potrzeb Państwa organizacji.
 
 
Uczestnikom warsztatów zapewniamy:
- materiały szkoleniowe (wersja papierowa i elektroniczna)
- lunch
- przerwy kawowe
- imienny certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu
- konsultacje po szkoleniu
Szkolenie może być przygotowaniem słuchaczy do certyfikowanych szkoleń z zakresu norm BS 25999, ISO 27001, ISO 27005
 
© 2022 PIRB. All Rights Reserved.