PARTNERZY


 

Image

PARTNER BRĄZOWY

Esri Polska oferuje rozwiązania i narzędzia IT umożliwiające przedstawienie i zrozumienie otaczającego nas świata dzięki wizualizacji i analizie danych przestrzennych. Firma jest wyłącznym przedstawicielem Esri Inc., światowego lidera w tworzeniu oprogramowania systemów informacji geograficznej (GIS). Działalność Esri Polska obejmuje doradztwo i usługi w zakresie projektowania i rozwoju systemów i aplikacji do przestrzennej wizualizacji i analiz danych. Firma jest wyłącznym dystrybutorem oprogramowania ArcGIS, firmy Esri Inc., które tworzy kompleksową platformę gromadzenia, prezentowania i analizy danych geograficznych oraz administrowania nimi. Rozwiązania te pozwalają na współpracę i współdzielenie danych w wybranym miejscu i czasie oraz na dowolnym urządzeniu. Rozwiązania Esri są wykorzystywane przez ponad milion użytkowników na całym świecie. Do klientów firmy należą m.in. jednostki administracji centralnej i samorządowej, firmy z sektora infrastruktury, transportu, środowiska, edukacji i biznesu. Dodatkowe informacje: www.esri.pl i www.arcanagis.pl 

 

Image

PARTNER BRĄZOWY

First Data Polska oferuje szybkie, wygodne, proste w integracji i bezpieczne rozwiązania płatnicze na miarę XXI wieku sprawdzające się w handlu, bankowości, administracji publicznej oraz smart city, spełniające oczekiwania konsumentów ery cyfrowej. Przyczynia się do rozwoju, promocji oraz popularyzacji obrotu bezgotówkowego w Polsce. Jest pionierem płatności elektronicznych – 28 lat temu zainstalowała pierwszy w Polsce terminal i wydała pierwszą kartę płatniczą. Jako część spółki First Data łączy doskonałą znajomość potrzeb polskiego rynku z doświadczeniem międzynarodowej firmy obecnej w ponad 100 krajach, przetwarzającej ponad 3000 transakcji na sekundę o wartości 2,6 biliona USD rocznie. Innowacyjne produkty i usługi First Data Polska zdobyły wiele nagród i wyróżnień w prestiżowych konkursach Cashless.pl „Gazety Bankowej”, tygodnika „Wprost”, Kongresu Gospodarki Elektronicznej, Fundacji Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego.

 

 

Image

PARTNER
Mobilis to firma o polskich korzeniach, świadcząca kompleksową obsługę przewozów autobusowych dla dużych, średnich i małych miast od ponad 20 lat. Jesteśmy największym przewoźnikiem prywatnym w Warszawie oraz w Krakowie. Z sukcesem wygrywamy kolejne kontrakty na świadczenie wysokiej jakości usług. Mamy zespół specjalistów mogących zorganizować, realizować, nadzorować lub doradzać komunikację autobusową w miastach. W działalności wykorzystujemy nasze wieloletnie doświadczenie zebrane zarówno na rynku polskim, jak i w Europie.

Image

PARTNER
Trapeze Poland działa na polskim rynku od 15 lat i jest częścią międzynarodowej grupy Trapeze obchodzącej w tym roku jubileusz 50-lecia. Jako lider branży dostarcza innowacyjne produkty i rozwiązania w zakresie planowania zasobów ludzkich i pojazdów, kontroli operacyjnej, informacji pasażerskiej, systemów biletowych, a także zarządzania zajezdnią i flotą. Wdrożone systemy pomagają setkom publicznych i prywatnych organizacji na całym świecie zwiększając ich wydajność, jakość działań, powodując wzrost satysfakcji, bezpieczeństwa i punktualności w transporcie pasażerskim. Firma pracuje nad rozwiązaniami mobilności jutra, jak wdrożenie pojazdów autonomicznych do transportu publicznego. Trapeze ma ponad 30 biur w Europie, Ameryce Północnej oraz w rejonie Azji i Pacyfiku.

Image

PARTNER

AUTOSAN sp. z o.o. to polski producent autobusów, posiadający 185-letnie tradycje. Na przełomie XVIII i XIX w. fabryka była jednym z największych producentów wagonów kolejowych, tramwajów i innych środków transportu. Pierwsze autobusy zostały wyprodukowane w 1928 r. Ich seryjna produkcja rozpoczęła się w 1950 r. Do chwili obecnej mury fabryki opuściło niemal 115.000 pojazdów. Aktualna oferta AUTOSAN obejmuje szeroki asortyment autobusów przeznaczonych do komunikacji miejskiej, podmiejskiej i międzymiastowej, autobusy specjalnego przeznaczenia (np. do nauki jazdy, szkolne), autobusy przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych. W pojazdach oferowane są najnowocześniejsze rozwiązania w dziedzinie bezpieczeństwa, ekologii oraz ekonomii. W ofercie znajdują się także autobusy z napędami alternatywnymi: elektryczne i zasilane sprężonym gazem ziemnym CNG. W Spółce produkowane są również nadwozia pojazdów szynowych oraz wyroby przeznaczone na potrzeby wojska. Wykonywany jest szeroki wachlarz skomplikowanych usług przemysłowych z wykorzystaniem posiadanego parku maszynowego. AUTOSAN sp. z o.o. posiada Certyfikaty Systemu Zarządzania Jakością: ISO 9001, AQAP 2110, ISO 14001, PN-N 1800, a także rygorystyczne Certyfikaty w zakresie spawalnictwa potwierdzające zgodność z normami ISO 3834-2 oraz EN 15085-2 na poziomie CL1, który przyznawany jest wykonawcom najbardziej odpowiedzialnych elementów konstrukcji spawanych. Firma posiada również koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu wyrobami o przeznaczeniu wojskowym oraz Natowski Kod Podmiotu Gospodarki Narodowej. Zatrudnienie w Spółce kształtuje się obecnie na poziomie 360 pracowników posiadających wysokie kwalifikacje i kompetencje.

 

Image

PARTNER

MCX systems

PATRONI HONOROWI


 

Image

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju objęło Patronatem Honorowym Forum Transportu Publicznego. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju jest urzędem administracji rządowej zapewniającym obsługę Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie działów administracji rządowej – budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo i rozwój regionalny. Od 9 stycznia 2018 r. funkcję Ministra Inwestycji i Rozwoju sprawuje Jerzy Kwieciński.

Image

Marszałek Województwa Mazowieckiego, Adam Struzik objął Patronatem Honorowym Forum Transportu Publicznego. Województwo mazowieckie obejmuje obszar o powierzchni 35 558,47 km² i jest największym województwem w Polsce. Strategia rozwoju jest realizowana poprzez programy wojewódzkie. W szczególności kładziony jest nacisk na tworzenie warunków rozwoju gospodarczego, w tym kreowanie rynku pracy, wspieranie i prowadzenie działań na rzecz podnoszenia poziomu wykształcenia obywateli. Urząd Marszałkowski promuje racjonalne korzystanie z zasobów przyrody oraz kształtuje środowisko naturalne, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. Wspierany jest rozwój kultury oraz ochrona i racjonalne wykorzystywanie dziedzictwa kulturowego.

Image

Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Marek Woźniak objął Patronatem Honorowym Forum Transportu Publicznego. Urząd dzieli się na 20 departamentów i 11 biur, które przy wykonywaniu swoich zadań współdziałają z Sejmikiem i jego Komisjami, Zarządem, wojewódzkimi samorządowymi jednostkami organizacyjnymi, administracją rządową i samorządową, organizacjami społecznymi i gospodarczymi. W departamentach i biurach powstają projekty statutów, regulaminów, zarządzeń i instrukcji oraz projekty uchwał Sejmiku i Zarządu. Tutaj prowadzone jest postępowanie administracyjne, a także przygotowywane są projekty decyzji w sprawach indywidualnych oraz opracowywane projekty umów i porozumień, także tych dotyczących powierzenia prowadzenia zadań publicznych. Ważnym wspólnym zadaniem departamentów i biur jest współpraca ze Skarbnikiem Województwa przy opracowywaniu projektu budżetu oraz kontrola nad jego wykonaniem. Departamenty inicjują współpracę ze strukturami samorządu regionalnego w innych krajach oraz międzynarodowymi zrzeszeniami regionalnymi.

Image

Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Andrzej Bętkowski objął Patronatem Honorowym Forum Transporu Publicznego. Urząd Marszałkowski prowadzi strategię rozwoju województwa oraz prowadzi politykę rozwoju biznesu. Strategia Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020 stanowi całościową koncepcję rozwoju województwa w perspektywie średniookresowej oraz podstawowy instrument koordynacji programów operacyjnych i rozwojowych na poziomie regionu w okresie siedmiu lat. Przyjęto model rozwoju, który można określić jako: rozwój poprzez akumulację kapitału w branżach istotnych dla regionu.

Image

Marszałek Województwa Małopolskiego, Witold Kozłowski objął Patronatem Honorowym Forum Transportu Publicznego. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego od chwili powołania tj. od 1 stycznia 1999 r. podejmuje szereg inicjatyw, przekraczających kanony powszechnie obowiązujące w polskiej administracji publicznej. U źródeł innowacyjnego podejścia do zarządzania leżą założenia skutecznego, efektywnego i przyjaznego działania. Są one wpisane w fundamentalną deklarację instytucji – misję: "Sprawny i skuteczny urząd regionalnej administracji publicznej realizujący z partnerami ustawowe i własne działania na rzecz rozwoju Małopolski". Wizja przyjaznej, pro-obywatelskiej administracji jest realizowana w bieżącej działalności urzędu, a w tym przypadku, poprzez honorowy patronat Marszałka Województwa Małopolskiego.

Image

Marszałek Województwa Lubuskiego, Elżbieta Anna Polak objęła Patronatem Honorowym Forum Transportu Publicznego. Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego jest aparatem pomocniczym Zarządu i wykonuje zadania, które wynikają ze sprawowania przez Zarząd funkcji organu wykonawczego województwa. Zgodnie z Uchwałą Sejmiku Województwa Lubuskiego w dniu 6 marca 2000 r. (Uchwała Nr XV/91/2000) przyjęto Strategię Rozwoju Województwa Lubuskiego (SRWL) jako pierwszą w kraju strategię regionalną. Funkcjonowanie Urzędu opiera się na zasadach służbowego podporządkowania, podziału zadań i kompetencji oraz indywidualnej odpowiedzialności za ich wykonanie.

Image

Marszałek Województwa Podkarpackiego, Władysław Ortyl objął Patronatem Honorowym Forum Transportu Publicznego. Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego jest aparatem pomocniczym Zarządu i wykonuje zadania, które wynikają ze sprawowania przez Zarząd funkcji organu wykonawczego województwa. Podkarpacie leży na zewnętrznym przedpolu łuku Karpat Zachodnich i Wschodnich. Stanowi pas obniżeń, oddzielający Karpaty od Wyżyny Małopolskiej i Wyżyn Ukraińsko-Mołdawskich. W części zachodniej region ma charakter ciągu wyraźnie wyodrębnionych kotlin o różnej szerokości, w części wschodniej stanowi stosunkowo wąski pas o charakterze lekko pochylonego przedgórza. Podkarpacie charakteryzuje się stosunkowo ciepłym klimatem, o wilgotności zmniejszającej się z zachodu ku wschodowi.

Image

Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego, Olgierd Geblewicz objął Patronatem Honorowym Forum Transportu Publicznego. Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego stanowi wyodrębniony organizacyjnie zespół ludzi i środków, powołany do realizacji kompetencji Zarządu, w tym w szczególności Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego. Siedzibą Urzędu jest miasto Szczecin. Województwo zachodniopomorskie położone jest w północno-zachodniej części Polski i obejmuje swym zasięgiem 114 gmin i 21 powiatów, w tym 3 grodzkie (miasta na prawach powiatu) i 18 ziemskich i jest piątym co do wielkości regionem Polski.

Image

Marszałek Województwa Pomorskiego, Mieczysław Struk objął Patronatem Honorowym Forum Transportu Publicznego. Podstawowym zadaniem i jednocześnie celem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego jest określenie strategii rozwoju województwa i prowadzenie polityki rozwoju regionu. Województwo Pomorskie zajmuje powierzchnię ponad 18 tys. km 2, co stanowi około 6 proc. powierzchni Polski. Zamieszkuje je 2,2 mln mieszkańców. Stolica regionu Gdańsk, jest znana w Europie i na świecie z uwagi na narodziny i wielki zryw Solidarności w 1980 roku pod przywództwem Lecha Wałęsy. Zryw, który stał się impulsem dla demokratycznych przemian w Polsce i innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej.

Image

Marszałek Województwa Lubelskiego, Jarosław Stawiarski objął Patronatem Honorowym Forum Transportu Publicznego. Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego ma osobowość prawną, posiada także zdolność prawną i zdolność sądową, może więc występować w procesach cywilnych jako strona. By samorząd województwa mógł samodzielnie wykonywać swoje zadania i korzystać ze swoich praw został wyposażony w osobowość prawną oraz organy, którymi są sejmik województwa oraz zarząd województwa. Do zadań samorządu należą sprawy z zakresu m.in: modernizacji terenów wiejskich i ochrony środowiska oraz gospodarki wodnej, w tym ochrony przeciwpowodziowej; zagospodarowania przestrzennego; transportu zbiorowego i dróg publicznych.

Image

Marszałek Województwa Opolskiego, Andrzej Buła objął Patronatem Honorowym Forum Transportu Publicznego. Województwo opolskie obejmuje obszar o powierzchni 9412 km² i jest obecnie najmniejszym województwem w Polsce. Województwo Opolskie to wielokulturowy region, wykształconych, otwartych i aktywnych mieszkańców z konkurencyjną i innowacyjną gospodarką oraz z przyjaznym środowiskiem. Najważniejszym i horyzontalnym wyzwaniem rozwojowym regionu jest zapobieganie i przeciwdziałanie procesom depopulacji. Jest to odpowiedź regionu na niekorzystne trendy demograficzne w Polsce i Europie, mające na celu wzmocnienie potencjału ludnościowego.

Image

Marszałek Województwa Dolnośląskiego, Cezary Przybylski objął Patronatem Honorowym Forum Transportu Publicznego. Marszałek został wybrany przez sejmik bezwzględną większością głosów ustawowego składu sejmiku, w głosowaniu tajnym. Zarząd jest organem kolegialnym, swoje zadania pełni między innymi poprzez podejmowanie uchwał. Jest uprawniony do wykonywania zadań samorządu, które nie zostały zastrzeżone na rzecz sejmiku województwa i wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych. Zarząd województwa swoje zadania wykonuje przy pomocy urzędu marszałkowskiego oraz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych.

Image

Prezydent m.st. Warszawy, Rafał Trzaskowski objał Patronatem Honorowym Forum Transportu Publicznego. Warszawa jest stolicą Polski i województwa mazowieckiego. Jest największym miastem kraju, położonym w jego środkowo-wschodniej części nad Wisłą. Społeczna Strategia Warszawy przedstawia problemy społeczne i wyzwania stojące przed Warszawą, prezentuje także możliwości pokonywania trudności i szanse rozwoju potencjału miasta. Do celów Społecznej Strategii Warszawy należy: zintegrowanie polityki społecznej, wzrost potencjału społecznego, integracja i reintegracja społeczna i zawodowa. Cele postawione przed Warszawą skupiają się na człowieku.

Image

Prezydent Miasta Łodzi, Hanna Zdanowska objęła Patronatem Honorowym Forum Transportu Publicznego. Misją Urzędu Miasta Łodzi jest najwyższa jakość w wypełnianiu zadań publicznych w sposób zgodny z wymaganiami prawa oraz rozwój pracowników, a także stworzenie i rozwijanie warunków wpływających na profesjonalną i przyjazną obsługę mieszkańców i wszystkich klientów Urzędu. W celu zapewnienia skutecznej realizacji Polityki jakości w Urzędzie Miasta Łodzi wyznacza się następujące cele:
- wdrożenie wysokich standardów świadczenia usług publicznych
- zapewnienie otwartej i przejrzystej polityki informacyjnej Urzędu, a także doskonalenie komunikacji pomiędzy klientami a Urzędem
- rozwój innowacyjnych rozwiązań zarządczych i technicznych, szczególnie w zakresie nowoczesnych metod komunikacji i technologii informatycznych, mających wpływ na bliskość i łatwość dostępu do świadczonych usług
- zapewnienie profesjonalnej, ciągle doskonalonej kadry pracowniczej, która w sposób rzetelny realizuje powierzone zadania, stosując zasady etyki zawodowej.

Image

Prezydent Miasta Olsztyna, Piotr Grzymowicz objął Patronatem Honorowym Forum Transportu Publicznego. Olsztyn to miasto na prawach powiatu, stolica województwa warmińsko-mazurskiego, siedziba władz ziemskiego powiatu olsztyńskiego, kurii archidiecezji warmińskiej i luterańskiej diecezji mazurskiej. Główny ośrodek gospodarczy, edukacyjny i kulturowy, siedziba władz i instytucji regionu, a także węzeł kolejowy i drogowy. Miasto centralne aglomeracji olsztyńskiej. Według danych GUS na dzień 31 grudnia 2017 populacja Olsztyna wynosiła 173 125 mieszkańców.

Image

Prezydent Miasta Szczecina, Piotr Krzystek objął Patronatem Honorowym Forum Transportu Publicznego. Szczecin to miasto na prawach powiatu, stolica i największe miasto województwa zachodniopomorskiego, położone na Pobrzeżu Szczecińskim, nad Odrą i jeziorem Dąbie. Historyczna stolica Księstwa Pomorskiego. Szczecin jest trzecim pod względem zajmowanej powierzchni i siódmym pod względem liczby ludności miastem Polski. Centrum aglomeracji szczecińskiej. Według danych GUS z 31 grudnia 2017 roku miasto liczyło 403 883 mieszkańców.

Image

Prezydent Miasta Gdańska, Aleksandra Dulkiewicz objęła Patronatem Honorowym Forum Transportu Publicznego. Gdańsk to miasto na prawach powiatu w północnej Polsce w województwie pomorskim, położone nad Morzem Bałtyckim u ujścia Motławy do Wisły nad Zatoką Gdańską. Centrum kulturalne, naukowe i gospodarcze oraz węzeł komunikacyjny północnej Polski, stolica województwa pomorskiego. Ośrodek gospodarki morskiej z dużym portem handlowym. Gdańsk z 466 631 mieszkańcami zajmuje szóste miejsce w Polsce pod względem liczby ludności, a siódme miejsce pod względem powierzchni. Ośrodek aglomeracji trójmiejskiej, wraz z Gdynią i Sopotem tworzą Trójmiasto.

Image

Prezydent Miasta Bydgoszczy, Rafał Bruski objął Patronatem Honorowym Forum Transportu Publicznego. Bydgoszcz to miasto na prawach powiatu w północnej Polsce, siedziba wojewody i jednostek mu podporządkowanych oraz największe miasto województwa kujawsko-pomorskiego. Położone na styku czterech makroregionów Pojezierzy Południowobałtyckich, nad rzeką Brdą i Kanałem Bydgoskim. Bydgoszcz jest jednym z największych miast w Polsce, zajmuje 8. miejsce pod względem liczby ludności.

Image

Prezydent Miasta Poznania, Jacek Jaśkowiak objął Patronatem Honorowym Forum Transportu Publicznego. Poznań to miasto na prawach powiatu w zachodniej Polsce, położone na Pojezierzu Wielkopolskim, nad rzeką Wartą, u ujścia Cybiny. Historyczna stolica Wielkopolski, od 1999 r. siedziba władz województwa wielkopolskiego i powiatu poznańskiego. Piąte pod względem liczby ludności miasto w Polsce i szóste pod względem powierzchni. Poznań wraz z powiatem poznańskim i gminami Oborniki, Skoki, Szamotuły i Śrem tworzy aglomerację poznańską, zamieszkałą przez ok. 1 mln osób. Miasto jest istotnym węzłem drogowym i kolejowym, funkcjonuje tu również międzynarodowy port lotniczy. Poznań jest ośrodkiem przemysłu, handlu, logistyki i turystyki.

Image

Prezydent Miasta Białegostoku, Tadeusz Truskolaski objął Patronatem Honorowym Forum Transportu Publicznego. Białystok jest największym miastem północno-wschodniej Polski i stolicą województwa podlaskiego. Pełni rolę administracyjnego, gospodarczego, naukowego i kulturalnego centrum tej części kraju, która ze względu na wyjątkowe walory ekologiczne, zwana jest Zielonymi Płucami Polski. Położenie miasta w czystym ekologicznie i pełnym atrakcji turystycznych regionie oraz bogata infrastruktura czynią Białystok i jego otoczenie miejscem atrakcyjnym do życia, wypoczynku i rozwoju turystyki.

Image

Prezydent Miasta Torunia, Michał Zaleski objął Patronatem Honorowym Forum Transportu Publicznego. Toruń to miasto na prawach powiatu w północnej Polsce, siedziba sejmiku, zarządu i marszałka województwa oraz jednostek im podporządkowanych. Jest również jednym z miast centralnych Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego. Drugie co do wielkości miasto w województwie kujawsko-pomorskim. Położone jest nad Wisłą i Drwęcą. Toruń, z liczbą 202 482 mieszkańców, zajmuje 16. miejsce w Polsce. Jest dużym ośrodkiem gospodarczym i handlowym oraz ważnym węzłem drogowym i kolejowym.

Image

Prezydent Miasta Katowic, Marcin Krupa objął Patronatem Honorowym Forum Transportu Publicznego. Katowice to miasto na prawach powiatu w południowej Polsce, siedziba władz województwa śląskiego. Jeden z głównych ośrodków Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego i największe pod względem ludności miasto konurbacji górnośląskiej. Siedziba Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Prawa miejskie Katowice uzyskały 11 września 1865 roku, po czym rozwijały się w szybkim tempie. Z liczbą 296 262 mieszkańców są 11. miastem w kraju pod względem liczby ludności i 12. pod względem powierzchni, mając prawie 165 km².

Image

Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie objął Patronatem Honorowym Forum Transportu Publicznego. ZTM w Lublinie został powołany dnia 1 stycznia 2009 r. Uchwałą Rady Miasta nr 496/XXVI/2008 z dnia 27 listopada 2008 r. Przedmiotem działania ZTM w Lublinie jest organizacja i zarządzanie komunikacją miejską w Lublinie. ZTM działa na terenie Lublina oraz gmin i powiatów, z którymi Lublin zawarł porozumienia dotyczące transportu zbiorowego. Jego zadania określa statut. Dyrektorem ZTM w Lublinie jest Grzegorz Malec.

Image

Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie objął Patronatem Honorowym konferencję Forum Transportu Publicznego. Na czele Zarządu stoi Dyrektor Anna Kowalska. Podstawowym przedmiotem działania Zarządu Transportu Miejskiego w Rzeszowie jest planowanie, organizowanie i zarządzanie publicznym transportem zbiorowy.

Image

Związek Powiatów Polskich objął Patronatem Honorowym Forum Transportu Publicznego. ZPP jest ogólnopolskim stowarzyszeniem zrzeszającym powiaty i miasta na prawach powiatu, którego celem jest wspieranie idei samorządu terytorialnego, integrowanie i obrona wspólnych interesów powiatów, kształtowanie wspólnej polityki, wspieranie inicjatyw na rzecz rozwoju i promocji powiatów, wymiana doświadczeń oraz upowszechnianie modelowych rozwiązań w zakresie rozwoju i zarządzania w powiatach. Celem Związku Powiatów Polskich jest również prowadzenie oraz wspieranie prowadzonej przez swych członków działalności naukowej, naukowo-technicznej, oświatowej, kulturalnej, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, a także wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz ochrony zdrowia i pomocy społecznej oraz rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów.

Image

Stowarzyszenie Ekonomiki Transportu (SET) to organizacja zrzeszająca czołowych polskich ekspertów – praktyków zajmujących się od wielu lat problematyką infrastruktury i transportu. Swoją działalność koncentrują na m.in.:
- prowadzeniu i promowaniu wyników badań ilościowych nad ekonomiką transportu ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań dla kolei;
- wspieraniu przedsiębiorców, organizatorów transportu oraz użytkowników korzystających z transportu, w realizacji misji przyjaznego i ekonomicznego transportu osób i rzeczy;
- kreowaniu pozytywnych zmian w transporcie;
- uczestnictwie oraz organizacji konferencji i paneli dyskusyjnych na temat rozwoju polskiego transportu i infrastruktury.

Image

Instytut Spraw Obywatelskich jest organizacją obywatelską niezależną od partii politycznych. Od 2004 r. działamy po stronie obywateli. Naszą misją jest rozwijanie, kształtowanie i promowanie postaw obywatelskich. Marzy nam się Polska szczęśliwych obywateli, którzy czują się odpowiedzialni za swoją rodzinę, dom, ulicę, miasto i państwo. Mówią: "Marzy nam się Polska ułatwiająca obywatelom dbanie o dobro wspólne i angażowanie się w życie publiczne. Marzy nam się Polska, w której władza słucha obywateli i razem z nimi polepsza jakość codziennego życia."

PATRONI MEDIALNI


 

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
© 2019 PIRB. All Rights Reserved. Designed By Dariusz Niedźwiecki.