23.10.2019 r.
Zarządzanie kryzysowe w systemie kierowania bezpieczeństwem narodowym

Szanowni Państwo
23 października 2019 roku w Warszawie odbyła się konferencja "Zarządzanie kryzysowe w systemie kierowania bezpieczeństwem narodowym"
Serdecznie dziękujemy Uczestnikom za aktywność, Partnerom i Prelegentom za merytoryczne panele oraz Patronom Medialnym za rozgłos.

Zapraszamy do śledzenia aktualnego kalendarium wydarzeń na naszej stronie oraz na Facebooku.

Prelekcje poprowadzili:

 • Małgorzata Darowska – Pełnomocnik Ministra Infrastruktury ds. Bezzałogowych Statków Powietrznych
  "Wdrażanie technologii dronowych do systemu zarządzania kryzysowego"
  (Podczas prelekcji zostaną omówione przykłady zastosowania dronów do wsparcia zarządzania kryzysowego i ratownictwa na przykładzie projektów realizowanych w ramach Programu Centralnoeuropejski Demonstrator Dronów. Omówione zostaną też warunki regulacyjne, prawne i organizacyjne potrzebne do integracji dronów do systemu zarządzania kryzysowego i zasady koordynacji działań instytucji.)

 • Anna Kosmacz-Chodorowska - Główny Specjalista, GS1
  "Zastosowanie kodów kreskowych w służbach mundurowych"
  (Efektywne zarządzanie kryzysowe instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wymaga stałego usprawniania ich funkcjonowania, w tym z wykorzystaniem nowych technik i technologii, którymi są między innymi systemy automatycznej identyfikacji - ADC. Systemy takie obecnie są wdrażane w Siłach Zbrojnych RP i przyjmuje się, że wdrażane rozwiązania usprawniające ich logistykę mogą stanowić wzorcowy przykład w zakresie i sposobie wykorzystania kodów kreskowych w pozostałych służbach mundurowych, podnosząc ich sprawność działania.)

 • Jarosław Jaźwiński - CEO, DFE Security sp. z o.o.
  "Brytyjska perspektywa -ewolucja oceny zagrożenia Infrastruktury Krytycznej. Zabezpieczenia antyterrorystyczne przed atakiem z użyciem pojazdów oraz dobór urządzeń wg. obowiązujących norm"

 • Pavel Arno - Dyrektor sprzedaży i marketingu, Tecna
  "Wdrożenie informatycznego systemu zarządzania procedurami reagowania kryzysowego na bazie Platformy Aurea BPM"
  (Narzędzie służy do formalnego opisu procedur w notacji BMPN, gwarantującej kompletność procedur i jednoznaczność ścieżki postępowania. Aurea BPM zawiera moduły do definiowania, projektowania, implementowana oraz uruchomienia procedur zarządzania kryzysowego oraz obiegu dokumentów. System w sposób automatyczny i zgodnie z zaprojektowaną ścieżką wspiera wydawanie zadań wraz z instrukcjami ich wykonania, informuje odpowiednie osoby o aktualnym statusie przebiegu działań, gwarantując pełną rozliczalność z realizacji zadań. Platforma zawiera moduły e-repozytorium do gromadzenia i wersjonowania obowiązujących procedur reagowania kryzysowego z możliwością generowania procedur w postaci dokumentu MS Word na podstawie modelu procesu i opisów w nim zawartych. Nowoczesne metody agregacji i wizualizacji danych, zobrazowanie na mapie, monitoring statusów skracają czas oceny sytuacji i wpierają podejmowanie decyzji, komunikację oraz koordynowanie działań kryzysowych w trakcie występowania zagrożeń.)

 • Grzegorz Wałdoch - Pełnomocnik zarządu ds. handlowych, Enspirion Sp. z o.o.
  "TETRA od Grupy Energa - usługi łączności krytycznej"

 • dr Michał Piekarski - Adiunkt, Zakład Studiów nad Bezpieczeństwem, Uniwersytet Wrocławski
  "Zapobieganie i reagowanie na zdarzenia o charakterze terrorystycznym"
  (Treścią wystąpienia jest omówienie obecnych ram prawnych (kluczowych zapisów ustawy o działaniach antyterrorystycznych), funkcjonowania polskiego systemu antyterrorystycznego,  oraz sposobów zapobiegania i reagowania na zagrożenia terrorystyczne w świetle aktualnych informacji dotyczących taktyki działania sprawców.)

 • Mariusz Pawlak Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Wołominie
  "Bezpieczeństwo imprez masowych i zgromadzeń publicznych"
  (Współczesny świat jest narażony na wiele zagrożeń, których genezy należy upatrywać  napięciach politycznych, ekonomicznych czy etnicznych. Sprzecz­ność i zróżnicowanie interesów generuje niebezpieczeństwa o wielorakim charak­terze od ekscesów chuligańskich, przestępczości i zamachów terrorystycznych do infekowania systemów informatycznych i konfliktów zbrojnych. Ponadto rozwój nauki i techniki niesie za sobą znaczne przyspieszenie w gospodarce, co powoduje pojawianie się nowych gałęzi przemysłu, rozwija się kultura i rośnie stopa życiowa. Kolejne osiągnięcia przynoszą wiele ułatwień w codziennym życiu, ale pociągają też za sobą wiele niebezpie­czeństw związanych ze zdrowiem i stanem środowiska. Do wymienionych determinantów zagrożeń należy dodać wciąż rosnące potrzeby człowieka sprawiające zauważalny trend przedstawiania swojego niezadowolenia występujących podczas imprez masowych i zgromadzeń publicznych.)

 • Radosław Mysłek - Kierownik ds. bezpieczeństwa Festiwalu Pol`and`Rock
  "Rola procedur postępowania w sytuacji wystąpienia zagrożenia w miejscu i czasie imprezy masowej"
  (Każdy system zabezpieczenia imprez masowych oparty jest o analizę zagrożeń, oraz sposób postępowania, który organizator wprowadza w sytuacji wystąpienia zagrożenia. Procedura postępowania jest na etapie tworzenia wyłącznie teoretyczna i nie często jest wdrażana w sytuacjach kryzysowych. Podczas wystąpienia chciałbym omówić jeden z przykładów wdrożenia procedury w sytuacji realnego zagrożenia i opowiedzieć o wyciągniętych wnioskach – zdarzenie dotyczy Festiwalu Pol`and`Rock.)

 • mgr Adam Gorgol - Zakład Ratownictwa Medycznego, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
  "Bezpieczeństwo publiczne a zdarzenie o charakterze masowym"
  (Wspólczesny świat podlega ciągłym przemianom. Coraz częściej media podają informacje o tragicznych w skutkach zdarzeniach masowych. Niejednokrotnie świadków zdarzenia jak również służby ratunkowe czekają sytuacje obciążone bezwzględnym reżimem czasowym. Działania nastawione na uratowanie jak największej liczby osób przy braku prawidłowego postępowania mogą doprowadzić do zwiększenia liczby zgonów możliwych do uniknięcia. W prezentacji poruszono miedzy innymi problem segregacji na poziomie pierwszej pomocy, współdziałania służb oraz ryzyka podejmowania decyzji w sytuacjach kryzysowych.)

 • mł. asp. mgr Stanisław KAMELA - Powiatowy Koordynator Ratownictwa Medycznego, Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Opolu Lubelskim
  "Potencjał ratowniczy jednostek ochrony przeciwpożarowej do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy, na przykładzie powiatu opolskiego".
  (Jednostki ochrony przeciwpożarowej z racji posiadanego sprzętu i wyszkolenia są uprawnione do udzielania pomocy w nagłych zagrożeniach zdrowotnych, jednakże czy nie niesie to zagrożenia przejmowania części zadań wykonywanych przez zespoły ratownictwa medycznego?)

 

Tematyka konferencji:

 • Systemy łączności
 • Zastosowanie kodów kreskowych w służbach mundurowych
 • Systemy ostrzegania i powiadamiania ludności cywilnej o zagrożeniu przy wykorzystywaniu nowoczesnych technologii
 • Nowoczesny sprzęt wykorzystywany przez służby ratunkowe i mundurowe mobilne systemy komputerowe, radiotelefony, monitory)
 • Bezpieczeństwo - publiczne, transportu, obiektów, danych
 • Organizacja i zasady funkcjonowania centrów zarządzania kryzysowego
 • Zadania i skuteczna komunikacja pomiędzy administracją, służbami ratunkowymi i mundurowymi
 • Współpraca ze środkami masowego przekazu
 • Bezpieczeństwo imprez masowych i zgromadzeń
 • Logistyka w zarządzaniu kryzysowym
 • Organizowanie pomocy medycznej I psychologicznej
 • Aspekty prawne


Grupa docelowa:

 • przedstawiciele jednostek samorządów terytorialnych, instytucji administracyjnych, centrów zarządzania kryzysowego
 • funkcjonariusze służb mundurowych: Policji, Straży Granicznej, Służby Celnej, Wojska Polskiego, Państwowej Straży Pożarnej
 • osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo kraju i obywateli
 • specjaliści ds. zarządzania kryzysowego, ochrony infrastruktury krytycznej i bezpieczeństwa teleinformatycznego
 • koordynatorzy zespołów ratownictwa medycznego, WOPR, TOPR, GOPR


Udział jest bezpłatny dla wyżej wymienionych osób.

Udział jest płatny dla przedstawicieli dostawców usług, rozwiązań informatycznych oraz technologicznych związanych z tematyką konferencji - opłata za osobę wynosi 1000 zł + 23% VAT*

Uczestnikom gwarantujemy: materiały konferencyjne, przerwy kawowe, możliwość konsultacji z Ekspertami.

* Zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia, bez podania przyczyny.

PARTNERZY BRĄZOWI

logo_tecna_200.jpg
logo_aurea_220.png
logo_200.png

PARTNERZY

gs1_200.jpg
enspirion_200.png

WYSTAWCY

logo_250.jpg
adpla_200.png
Image

PATRONI HONOROWI

Image

PRELEGENCI

Małgorzata Darowska – Pełnomocnik Ministra Infrastruktury ds. Bezzałogowych Statków Powietrznych

Anna Kosmacz-Chodorowska - Główny Specjalista, GS1

Jarosław Jaźwiński - CEO, DFE Security Sp. z o.o.

dr Michał Piekarski - Adiunkt, Zakład Studiów nad Bezpieczeństwem, Uniwersytet Wrocławski

Pavel Arno - Dyrektor sprzedaży i marketingu, Tecna

mł. asp. mgr Stanisław KAMELA - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Opolu Lubelskim

dr Mariusz Pawlak – Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Wołominie

Grzegorz Wałdoch - Pełnomocnik zarządu ds. handlowych, Enspirion Sp. z o.o.

© 2019 PIRB. All Rights Reserved. Designed By Dariusz Niedźwiecki.